Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-10-29

Ny organisation förbättrar djurskyddet

Jordbruksverket har på regeringens uppdrag gjort en konsekvensanalys av en förändrad djurskyddstillsyn med utgångspunkt i de förslag som regeringen har fört fram i en lagrådsremiss i oktober 1997. I uppdraget har ingått att lämna en utförlig redovisning av de ekonomiska och administrativa konsekvenserna i regeringens förslag.

- Regeringens utgångspunkt är att djurskyddstillsynen ska förbättras och vår analys visar att förslaget innebär en förstärkning av djurskyddet. Det säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning som lett arbetet med konsekvensanalysen.
Regeringen har i lagrådsremissen föreslagit att den lokala djurskyddstillsynen ska överföras från kommunerna till länsstyrelserna, med möjlighet för länsstyrelserna att under vissa förutsättningar delegera ansvaret till en kommun. Regeringen har vidare föreslagit att tillsynen över försöksdjursverksamheten ska överföras från kommunerna till Jordbruksverket med möjlighet för Jordbruksverket att under vissa förutsättningar delegera ansvaret till länsstyrelserna.

Med stöd av antalet tillsynsobjekt i landet, en rimlig ambitionsnivå och en uppskattad effektivitet i organisationen, har kostnaden för länsstyrelsernas framtida tillsynsorganisation beräknats till omkring 100,7 miljoner kronor per år. Den samlade organisationen beräknas omfatta drygt 150 heltidsanställda djurskyddsinspektörer. Inspektörerna kan placeras regionalt på länsstyrelserna, lokalt i kommunerna eller på distriktsveterinärstationerna. Jordbruksverket delar regeringens uppfattning att den föreslagna organisationen blir mer enhetlig och effektiv än dagens kommunala tillsynsorganisation samt att avgiftsuttaget blir mer enhetligt och kostnadsneutralt.

Analysen visar att verksamheten kan avgiftsfinansieras till 2/3 medan 1/3 behöver tas via skattemedel. Detta är en minskning i jämförelse med den kostnad som belastar de kommunala budgetarna idag. Beräkningarna avser länsstyrelsernas genomsnittliga kostnader. Ser man till varje enskild länsstyrelse kan proportionerna mellan avgifter och skattemedel variera.
- En förstärkning av djurskyddet leder till ökade kostnader. Utgångspunkten är att de som berörs av tillsynen ska stå för kostnaderna. Enligt vår mening är det dock omöjligt att avgiftsfinansiera verksamheten fullt ut eftersom det skulle innebära orättvisa kostnadsövervältringar. Det är inte rimligt att exempelvis djurhållande lantbrukare ska stå för kostnaderna för tillsynen av sällskapsdjur, menar Leif Denneberg.

Jordbruksverkets kostnad för en ny organisation för försöksdjurstillsynen har beräknats till omkring 8,2 miljoner kronor per år. Organisationen beräknas omfatta drygt tio heltidsanställda inspektörer, som enligt verkets mening bör placeras regionalt. Verksamheten bedöms kunna avgiftsfinansieras fullt ut.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Maria Nyström, veterinärinspektör, djurhälsoenheten, tel 070-630 49 25
Gunnar Klingvall, ekonomagronom, företagsenheten, tel 036-15 59 27

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-10-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten