Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-11-26

Ändrade villkor för miljöstöd till ekologisk odling på grund av regnig sommar

Den regniga sommaren har inneburit att många lantbrukare med ekologisk odling haft problem att uppfylla de villkor som krävs för att få miljöstöd. På grund av detta har Jordbruksverket beslutat att göra lättnader i villkoren på två områden.

Den första ändringen gäller kravet på skörd i ekologisk odling:
Jordbrukare som inte kan använda sina jordbruksgrödor eller frilandsodlade trädgårdsgrödor på grund av att vädret har avvikit extremt mycket från det normala kan ändå få stöd för 1998. Detta gäller under förutsättning att jordbrukaren har uppfyllt de övriga villkoren i stödet.

Den andra ändringen gäller foder i ekologisk djurhållning:
Kravet på andelen ekologiskt odlat foder för idisslare, räknat på årligt foderintag har sänkts från 90% till 85%. Ändringen gäller fram till den 30 september 1999.

Kontaktpersoner:
Anne-Charlott Franzén, handläggare miljöstödsenheten, tel 036-15 55 47

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-11-26.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten