Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-12-21

Nytt valutaväxlingssystem inom EU:s jordbrukspolitik

Vid årsskiftet införs ett nytt agromonetärt system som är mer marknadsanpassat än det tidigare. Priser och belopp samt direktstöd inom EU:s jordbrukspolitik kommer då att fastställas i euro. De medlemsstater som inte anslutit sig till EMU, Sverige, Danmark, Storbritannien och Grekland, växlar från euro till respektive nationell valuta enligt en flytande kurs. För de länder som anslutit sig till EMU gäller en fast omräkningskurs.

Det nya agromonetära systemet innehåller tre stora nyheter jämfört med det gamla systemet.

1) Vid omräkning från euro till svenska kronor har tidigare använts en speciell jordbruksomräkningskurs (även kallad grön kurs). Denna ska ersättas med marknadskursen. När den relativt stabila jordbruksomräkningskursen ersätts med en flytande marknadskurs innebär detta bland annat att det blir svårare att förutsäga hur stora stöden blir. Vilken dags växelkurs som ska användas för respektive stöd finns definierad i regelverket. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken.

2) Den frysta jordbruksomräkningskursen, som använts för direktstöden, avskaffas. Detta innebär att dessa stöd inte garanteras en viss växelkurs.

3) Möjligheten till förutfastställelse, som finns för vissa marknadsprisstöd, avskaffas. Förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen innebär att aktören haft möjlighet att i förväg låsa den kurs som ska användas vid omräkning av stödet. Detta för att med stor säkerhet garanteras en viss kurs. Förändringen innebär att aktörerna inom jordbrukssektorn istället får valutasäkra sig på marknaden, till exempel i bank.

Om det skulle inträffa valutaförändringar som minskar jordbrukarnas inkomster finns det möjlighet till kompensationsstöd. För Sveriges del kan det nya systemet innebära lägre arealersättning och troligtvis utlösa kompensationsstöd. Kompensationsreglerna upphör att gälla 31 december 2001.

Jordbruksverket kommer även i fortsättningen ge valuta- och växelkursinformation på hemsidan www.sjv.se och växelkursinformation på telefonsvarare med nummer 036-30 26 66.

Kontaktperson:
Ruth Andersson, handläggare internationella enheten, tel 036-15 56 92

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-12-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten