Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-02-16

Resurser till utrotningshotade husdjursraser och ekologisk produktion

Jordbruksverket har för 1999 tilldelat ett antal organisationer med rikstäckande verksamhet cirka 14 miljoner kronor för utbildning, information och demonstrationsprojekt (UID) inom det svenska miljöprogrammet för jordbruket. UID-verksamheten är ett komplement till miljöstöden och finansieras till hälften av EU.

UID-verksamheten syftar till att bevara biologisk mångfald och kulturvärden, till att skydda miljön och till utveckling av ekologisk produktion. Länsstyrelserna ansvarar för att arbeta fram länsprogram för UID efter samråd med andra aktörer, som Hushållningssällskapet och LRF. Länsprogrammen har tidigare i år tilldelats 96 miljoner kronor för denna del av UID.

Organisationernas arbete är ett komplement till verksamheten inom länsprogrammen. De 14 miljoner kronor som nu fördelats kommer till stor del att användas till att ta fram rikstäckande informationsmaterial, till bevarande av utrotningshotade husdjursraser samt till utveckling av ekologisk produktion. Några av de nya organisationer som fått UID-medel är: Föreningen nordsvenska hästen, Svenska russavelsföreningen och Avelsföreningen för svenska ardennerhästen. Exempel på andra organisationer som tilldelats medel är Svenska Lantarbetarförbundet, Trädgårdsutveckling AB och Sametinget.

Målgruppen för UID är i huvudsak lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruket.

Kontaktpersoner:
Liisi Johansson, handläggare miljöenheten, tel 036-15 51 03
Mats Calmerbjörk, handläggare miljöenheten, tel 036-15 55 15
Sven Jeppsson, handläggare djurmiljöenheten, tel 036-15 58 71

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-02-16.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten