Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-02-25

Jordbruksadministrationen inom EU skiljer sig åt trots gemensam lagstiftning

Jordbruksverket har gjort en kartläggning av jordbruksadministrationen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien. Studien visar att administrationen av olika skäl skiljer sig åt trots en gemensam jordbrukspolitik i EU. Liksom Sverige har många länder en administration med tydliga nationella inslag.

När Sverige gick med i EU 1995 anpassades den svenska jordbruksadminstrationen till CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken. Eftersom det finns en gemensam lagstiftning för EUs medlemsstater finns det goda skäl att studera vilken organisation andra EU-länder har valt. Detta gäller såväl den gemensamma jordbrukspolitikens obligatoriska stödåtgärder, till exempel direktstöden och marknadsprisstöden, som för medlemsstatens frivilliga och medfinansierade stödåtgärer, så kallade strukturstöd.

Trots anpassningen till den gemensamma jordbrukspolitiken finns det grundläggande skillnader. Den svenska jordbruksadministrationen avviker till exempel från andra länder genom att tydligare skilja på den politiska och den förvaltande nivån och genom att ha ett litet departement och relativt stora myndigheter.

Exempel på faktorer som påverkar administrationernas organisation och storlek är om landet är federalt (t.ex. Belgien), centralstyrt (t.ex. Frankrike), jordbrukets betydelse för samhällsekonomin (Danmark) och landets roll i internhandeln med jordbruksvaror och livsmedel (t.ex. Belgien). Skillnaderna gör att det är svårt att göra en ingående jämförelse länderna emellan. Ett ytterligare problem i en jämförelse är att ministerierna har skilda ansvarsområden och inte enbart handlägger jordbruksfrågor.

Rapporten "Jordbruksadministrationen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien" kan beställas via fax 036-34 04 14.
Priset är 100:- (exkl moms). Levereras fr.o.m. vecka 10.

Kontaktpersoner:
Christina Karlén, handläggare internationella enheten, tel 036-15 59 12
Håkan Loxbo, chef internationella enheten, tel 036-15 58 69

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-02-25.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten