Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-02-26

Förslag till ändring av föreskrifter med anledning av EG-domen om Belgisk blå

Den 19 november 1998 meddelade EG-domstolen dom i målet om Sverige av djurskyddsskäl kan hindra att djur med genetiska defekter används för avel i landet. I domen konstateras att Jordbruksverket inte har rätt att vägra användning av sperma från nötkreatursrasen Belgisk blå och vit boskap.

Jordbruksverkets har tidigare motiverat sitt avslag med att rasen är bärare av anlag för muskelhypertrofi. Detta anlag, som förekommer i hög frekvens hos rasen, medför förlossningssvårigheter vilket ur svensk synvinkel innebär ett lidande för djuret. EG-domstolen anser dock inte att detta är ett skäl till att vägra användning av sperma från en tjur som är godkänd för avel i ett annat EU-land.

De svenska föreskrifter som nu gäller strider mot domen och måste ändras. Jordbruksverket har därför upprättat ett förslag till ändring. Förslaget innebär bland annat att ett renrasigt avelsdjur av nötkreatur som godkänts för avel i ett annat EU-land också ska anses godkänt för avel i Sverige. Förslaget gäller också för avelsdjur av svin, får och getter samt hybrid-avelssvin. Avkomma från sådana djur får däremot inte användas för avel i Sverige om de har genetiska defekter.

Förslaget skickas nu ut på en bred remiss till bland annat djurskydds- och avelsorganisationer och andra berörda inom näringen. Beslut om ändring av föreskrifterna kan väntas först i april 1999.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10
Agneta Brasch, chef djurmiljöenheten, tel 036-15 58 15
Eva-Marie Stålhammar, handläggare djurmiljöenheten, tel 036-15 58 22

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-02-26.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten