Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-03-03

Användningen av läkemedel i foder fortsätter att minska

Förbrukningen av läkemedel som blandas i foder för att behandla sjuka djur har minskat mellan åren 1997 och 1998. Det visar den rapport som Jordbruksverket sammanställt på uppdrag av regeringen.
- Det finns många bidragande orsaker till den positiva utvecklingen. Att djurägarna är observanta och kunniga, att djurmiljön är bra och att veterinärkåren är restriktiv med att skriva ut läkemedel, det är några av de bidragande orsakerna. Det säger Kjell Wejdemar på djurmiljöenheten som sammanställt rapporten.

Rapporten visar att Sveriges ambitioner och de insatser som gjorts för att ytterligare minska användningen av läkemedel gett resultat. Ett exempel är att användningen av zinkoxid i högdos (2000 ppm) minskat drastiskt, från 39 257 kg aktiv substans 1997 till 5 280 kg 1998. Zinkoxiden används mot avvänjningsdiareér hos smågrisar och klassades 1998 som läkemedel. Minskningen beror till stor del på den rådgivningskampanj som Svenska djurhälsovården, med ekonomiskt bistånd från Jordbruksverket, genomfört under 1998. Enligt rapporten finns det inget som tyder på att den minskade förbrukningen av zinkoxid har inneburit ökade diarréproblem eller en ökad förbrukning av andra medel.

För att få blanda läkemedel i foder på såväl industriell- som gårdsnivå (hemmablandare) krävs tillstånd från Jordbruksverket. Under 1997-1998 har samtliga foderfabriker som tillverkar foder som innehåller läkemedel granskats. Under perioden har 30 foderfabriker och 42 hemmablandare använt läkemedel i foder till fjäderfä, nöt och svin.

Under mars månad kommer Jordbruksverket att ta det nya djursjukdataprogrammet Vet@ i drift. Vet@ är en utveckling av det dataregister som använts av alla veterinärer sedan 1982 för att redovisa djursjukdata för animalieproduktionens djur. I det nya systemet utökas registreringskravet till att nästa år även omfatta läkemedel. Detta gör det möjligt att bättre följa sjukdomsutvecklingen och läkemedelsförskrivningen i landet. Tillsammans med den statistik som redan finns för läkemedel i foder kommer uppgifterna i Vet@ att ge en säkrare bild av läkemedelsanvändningen. Detta är uppgifter som är viktiga bland annat i arbetet med att följa antibiotikaresistensutvecklingen i landet.

Kontaktpersoner:
Kjell Wejdemar, handläggare djurmiljöenheten, tel 018-66 18 24
Agneta Brasch, chef djurmiljöenheten, tel 036-15 58 15
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-03-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten