Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-04-22

Ändrade föreskrifter med anledning av EG-domen om Belgisk blå

Jordbruksverket har beslutat att ändra föreskrifterna om djurskyddskrav vid avelsarbete. Bakgrunden till ändringen är att EG-domstolen i november 1998 meddelade att Jordbruksverket inte har rätt att förbjuda användning av avelsdjur eller sperma från nötkreatursrasen Belgisk blå och vit boskap, vilket Jordbruksverket tidigare gjorde i de föreskrifter som nu ändrats.

Jordbruksverkets föreskrifter innebär bland annat att ett renrasigt avelsdjur av nötkreatur som godkänts för avel i ett annat EU-land också ska anses godkänt för avel i Sverige. Föreskriftsändringarna gäller också för avelsdjur av svin, får och getter samt hybrid-avelssvin. För att begränsa spridningen av djur med genetiska defekter har Jordbruksverket beslutat att avkomman från sådana djur inte får användas för avel i Sverige.

I slutet av februari upprättade Jordbruksverket ett förslag till föreskriftsändringarna som skickades på en bred remiss till bland annat djurskydds- och avelsorganisationer och andra berörda inom näringen. Mot bakgrund av det utrymme EG-domen gav har Jordbruksverket fått starkt stöd för föreskriftsändringarna i remissrundan. Många av remissinstanserna beklagade dock att Sverige inte längre har möjlighet att fullt ut reglera begreppet genetiska defekter. Sveriges arbete inom EU för förbättrade djurskyddsregler, som tar hänsyn till genetiska defekter vid avelsarbete, fortsätter.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Agneta Brasch, chef djurmiljöenheten, tel 036-15 58 15
Eva-Marie Stålhammar, handläggare djurmiljöenheten, tel 036-15 58 22

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-04-22.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten