Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-04-23

Antalet jordbruk fortsätter att minska

1998 uppgick antalet jordbruksföretag i Sverige till 85 600. Det är en minskning med något mer än 3 % jämfört med 1997. Samtidigt blir de enskilda företagen större. Den genomsnittliga åkerarealen har ökat från 29 hektar 1990 till 33 hektar 1998. Även djurbesättningarnas medelstorlek har ökat. Under 1990-talet har antalet mjölkkor per gård ökat från 22 till 30 och antalet svin från 158 till 315. Detta är några av de uppgifter som nu presenteras i Jordbruksverkets rapport "Utvecklingen i jordbruket 1998".

Den totala arealen åkermark har varierat obetydligt under senare år och uppgick 1998 till 2,8 miljoner hektar. Däremot har åkerarealens användning förändrats sedan EU-inträdet. Sedan 1994 har arealen spannmål ökat med 9 % och uppgick 1998 till 1,3 miljoner hektar. Arealen sockerbetor har under samma period ökat med 10 %, medan arealen oljeväxter har minskat med nästan 60 %. Baljväxtarealen, som var liten före EU-inträdet, har ökat med närmare
250 % och är nu lika stor som sockerbetsarealen.

De genomsnittliga producentpriserna på jordbruksprodukter fortsatte att sjunka under 1998 och var nästan 1,5 % lägre än 1997. Sedan 1994 har producentpriserna sjunkit med 9 %. Effekterna av prissänkningarna har för jordbruket som helhet motverkats av ökade direktbidrag som blev en följd av EU-inträdet. 1998 uppgick dessa stöd till 7,1 miljarder kronor, en ökning med 0,6 miljarder kronor sedan 1997. De största stöden är arealstöd och miljöstöd, vilka uppgick till 3,7 respektive 1,6 miljarder kronor 1998. Huvuddelen av dessa pengar kommer från EU.

Inkomsterna i jordbruket, mätt som jordbrukssektorns totala driftsöverskott, ökade under 1998 med cirka 200 miljoner kronor och uppgick till 3,4 miljarder kronor. Driftsöverskottet har varierat en hel del under 1990-talet. I samband med EU-inträdet 1995 steg driftsöverskottet med 1,2 miljarder kronor. 1996 sjönk driftsöverskottet med samma belopp, främst till följd av höjda skatter och avgifter på dieselolja, handelsgödsel och växtskyddsmedel. Därefter har driftsöverskottet åter ökat.

Lönsamhetsutvecklingen har under senare år varierat mellan olika produktionsgrenar. Inom nötköttsproduktionen har den stigit något medan den varit i stort sett oförändrad inom mjölkproduktionen och sjunkit inom spannmåls- och grisköttsproduktionen. Grisköttsproduktionen har sedan 1994 drabbats av starkt sänkt lönsamhet, främst till följd av sjunkande priser på griskött. Sedan EU-inträdet har producentpriset på griskött sjunkit med
25 %.

Rapporten "Utvecklingen i jordbruket 1998" kan beställas via fax 036-34 04 14. Priset är 100:- (exkl moms).

Kontaktpersoner:
Marianne Johansson, handläggare statistikenheten, tel 036-15 59 57
Anders Grönvall, handläggare statistikenheten, tel 036-15 56 97

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-04-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten