Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-05-21

Konsumenterna styr hönornas framtid

Jordbruksverket har på regeringens uppdrag redovisat utvecklingen inom äggproduktionen och hur arbetet med att avveckla de nuvarande burhållningssystemen fortskrider. I uppdraget har även ingått att presentera en aktionsplan för hur de traditionella burarna successivt ska bytas ut mot andra system.
- För att omställningen från traditionella hönsburar ska kunna genomföras måste utvecklingen av alternativa, djurvänligare system pågå parallellt med den fortsatta avvecklingen. Det framhåller Agneta Brasch, chef för Jordbruksverkets djurmiljöenhet.

Jordbruksverket konstaterar att lönsamheten i den svenska äggproduktionen är beroende av konsumenternas vilja att betala mer för ägg som är producerade i mer djurvänliga system. I aktionsplanen slår verket fast att mer information till konsumenterna, ökade resurser till marknadsföring av alternativproducerade ägg samt tydligare märkning av äggförpackningarna är viktiga åtgärder för att förbättra kunskapen och öka efterfrågan. En SKOP-undersökning som genomfördes 1998 visade exempelvis att konsumenterna har svårt att tolka märkningen på äggkartongerna. Enligt Jordbruksverket bör de ägg som produceras i anläggningar som fått dispens från kravet på rede, sittpinne och sandbad märkas som burägg. Jordbruksverket tar också upp vikten av utbildning och rådgivning för att underlätta övergången till alternativa system, liksom behovet av fortsatt forskning för att få fram djurvänliga system med bra arbetsmiljö och som är konkurrenskraftiga.

Under senare hälften av 1990-talet har antalet värphöns i Sverige minskat från drygt
6 miljoner 1996 till omkring 5,7 miljoner 1999. Det finns ett visst överskott på ägg och prisutvecklingen i producentledet är dålig. Konsumentpriserna ökar men är fortfarande låga. Eftersom Sverige har strängare regler för värphönshållningen än resten av EU är de svenska produktionskostnaderna högre.

Inom EU arbetar man för närvarande med att ta fram hårdare regler, men övergångsperioden kommer att bli betydligt längre än i Sverige. För Sveriges del gäller att inga nya dispenser beviljas och att samtliga traditionella burar ska vara utbytta mot alternativa, djurvänligare system efter år 2002 då de sista dispenserna löper ut. Idag omfattas cirka 4,2 miljoner hönsplatser av dispenser. Antalet hönsplatser i system för frigående höns beräknas vara cirka 1,4 miljoner.

Kontaktpersoner:
Agneta Brasch, chef djurmiljöenheten, tel 036-15 58 15
Emma Nordin, handläggare djurmiljöenheten, tel 070-543 78 12
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-05-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten