Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-06-04

Dioxin i belgiskt djurfoder

Jordbruksverket kontrollerar svenska importer

Med anledning av uppgifterna om dioxinförgiftat fjäderfäfoder i Belgien har Jordbruksverket inventerat de importer från Belgien som skett under 1999. Av vad som hittills framkommit har Sverige vare sig importerat levande fjäderfä, kläckägg, foder eller foderråvaror från Belgien.

Den 27 maj underrättades EU-kommissionen om att foder med höga koncentrationer dioxin levererats till en fjärdedel av alla hönsgårdar i Belgien. Både förorenat foder och fjäderfäkött har också exporterats från Belgien. EU-kommissionen har beslutat att varje medlemsland ska se till att allt foder, levande fjäderfä, kläckägg, utsmält fett, köttmjöl och annat animalt råmaterial för foderframställning spärras i avvaktan på vidare utredning. Om dioxin påvisas eller misstanke om förekomst inte kan uteslutas ska partiet destrueras. Motsvarande gäller för livsmedel, men ansvaret faller då på Livsmedelsverket. Analysen är tekniskt mycket komplicerad och görs endast av ett fåtal laboratorier i Europa.

Jordbruksverket har inlett en inventering av de importer från Belgien som skett under 1999. Av vad som hittills framkommit vid dessa kontroller har Sverige inte importerat levande fjäderfä, kläckägg, utsmält fett, köttmjöl eller annat animalt råmaterial för foderframställning. För att kunna utesluta all tvivel fortsätter verket dock med kontrollerna. Jordbruksverket har också påbörjat arbetet med att utarbeta nya föreskrifter, som är nödvändiga för att kunna ha kontroll över den fortsatta importen.

Den 26 april fann man mycket höga koncentrationer dioxin i fjäderfäfoder. Från den 15 januari till 1 juni har foder från ett tiotal belgiska fodertillverkare varit misstänkt förorenat med dioxin. Sannolikt kan detta härledas till foderfett som levererats till företagen under perioden 15-26 januari. Foderleveranser har även skett till Tyskland och Frankrike.

Undersökningar pågår för att fastställa om giftet även kan finnas hos nötkreatur och svin som fått foder från de aktuella fodertillverkarna. Jordbruksverket har inga uppgifter om att levande svin skulle ha importerats från Belgien under 1999.

Kontaktperson:
Stig Widell, handläggare djurmiljöenheten, tel 036-15 58 12

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-06-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten