Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-08-23

Ökad användning av glyfosat

Användningen av ogräsmedlet glyfosat (Roundup, Avans m.fl. preparat) har ökat kraftigt fr.o.m. 1995. Åren 1997 och 1998 uppgick försäljningen till 500 respektive 470 ton aktiv substans. Detta är mer än en fördubbling av användningen från föregående tioårsperiod. Mellan åren 1985 till 1994 låg användningen på en relativt stabil nivå och uppgick i medeltal till 230 ton aktiv substans. Många olika faktorer har bidragit till ökningen. Den största betydelsen har det kraftigt sänkta priset på glyfosat i kombination med att kostnaderna för mekanisk bearbetning ökat i och med dyrare drivmedel.

Det finns dock flera faktorer som påverkat utvecklingen. I rapporten "Ökad användning av glyfosat" gör Jordbruksverket en uppföljning och utvärdering av glyfosatanvändningen fram t.o.m. 1998. Flera av de åtgärder som införts för att minska läckaget av kväve från åkermarken begränsar möjligheterna till mekanisk bekämpning och ökar därmed behovet av kemisk bekämpning. Detta innebär att det finns en konflikt mellan olika miljömål där reducering av riskerna vid användning av bekämpningsmedel ställs mot minskad utlakning av kväve. Det finns inget enkelt svar på vilket miljömål som går före det andra när man utformar åtgärder. Det måste göras en avvägning i varje enskilt fall. Exempel på åtgärder med syfte att minska utlakningen av kväve som påverkar användningen av bekämpningsmedel är reglerna för höst- och vinterbevuxen åkermark (s.k. grön mark) och miljöreglerna för EU-träda på uttagen areal.

Förutom att konkurrenskraften ökat för den kemiska bekämpningen, så har strävan efter bättre lönsamhet genom att spara tid och kostnader, främst maskinkostnader, resulterat i minskad jordbearbetning. Något som också resulterat i ett ökat behov av glyfosat. Denna utveckling har pågått under en längre tid. Under de senaste åren har även en stor del av omställningsmarken tagits i odling. Då har glyfosat ofta använts för att bekämpa främst kvickrot. Arealanvändningen har också ändrats och det har skett en nettoökning av grödor med sämre konkurrenskraft som kan ha bidragit till ökat behov av glyfosat.

I rapporten görs en bedömning av betydelsen av de olika faktorernas inverkan på användningen av glyfosat samt effekterna på kväveutlakningen. Den ökade konkurrenskraften för kemisk bekämpning med glyfosat bedöms ha haft störst inverkan.

Rapporten "Ökad användning av glyfosat - rapport från projektet CAP:s miljöeffekter" kan beställas via fax 036-34 04 14. Priset är 100:- (exklusive moms).

Kontaktpersoner:
Ingemar Nilsson, handläggare - bekämpningsmedel, miljöskyddsenheten, tel 040-41 52 93
Stina Olofsson, handläggare - växtnäring, miljöskyddsenheten, tel 040-41 52 31

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-08-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten