Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-09-07

Djurskyddsregister för effektiv tillsyn

Jordbruksverket föreslår att det ska inrättas ett djurskyddsregister som ska vara fullt utbyggt den 1 januari 2002. Till den 1 juli 2000 kan det inrättas ett register med något begränsade funktioner. Djurskyddsregistret ska innehålla de uppgifter som krävs för en effektiv djurskyddstillsyn av hög kvalitet.

I juni 1998 fick Jordbruksverket regeringens uppdrag att utreda utformningen av ett djurskyddsregister. I uppdraget har ingått att definiera vilka uppgifter som är nödvändiga för att djurskyddstillsynen ska kunna utföras på ett effektivt sätt, hur uppgifterna ska registreras samt vilka myndigheter som bör ha tillgång till uppgifterna.

Enligt djurskyddslagen ansvarar Jordbruksverket för den centrala djurskyddstillsynen och kommunerna för den lokala. Länsstyrelserna har ansvar för den regionala tillsynen enligt djurskyddsförordningen. Detta innebär att det är över 300 tillståndsmyndigheter som ska ha tillgång till registret. Antalet djurhållare m.fl. som kan bli föremål för registrering är mycket stort. Detta gör sammantaget att Jordbruksverket föreslår att registret blir föremål för särskild reglering. I utredningen finns därför utkast till en förordning där man föreslår att Jordbruksverket ska får ansvar för registret. Verket för redan idag huvuddelen av de register som kan utgöra grunden för ett nytt djurskyddsregister. Det gäller register som DID, djurmärkningsregistret, FTG, företagsregistret och CDB, centrala djurdatabasen. Registeruppgifter ska sedan kompletteras med uppgifter från ansöknings- eller tillståndsärenden vid olika myndigheter.

Verket föreslår att registret delas in i fyra olika kategorier. Detta för att det behövs olika uppgifter vid tillsynen beroende på typ av djurhållning. De fyra kategorierna är livsmedelsproducerande djur, tillståndspliktig djurhållning (djur som hålls för att producera annat än livsmedel eller för näringsverksamhet som exempelvis djurparker), djur för försöksändamål samt övriga djur (främst sällskapsdjur).

Jordbruksverket anser att djurskyddsregistret måste ge snabb, lättillgänglig och uppdaterad information samt erbjuda möjligheter till rapportering av utförd tillsyn enligt krav från bl.a. EU. En sådan lösning kräver ytterligare tekniska överväganden och verket bedömer att ett komplett register inte kan vara klart förrän den 1 januari 2002. I avvaktan på ett sådant register menar verket att det går att upprätta ett enklare register som i viss omfattning kan tillgodose de lokala tillsynsmyndigheternas behov av uppgifter. Kostnaderna för det begränsade registret beräknas till 2,5 miljoner kronor. Kostnaderna för ett färdigt djurskyddsregister är beroende av valet av säkerhetslösning, men beräknas ligga någonstans mellan 7,5 och 15 miljoner kronor.

Kontaktpersoner:
Christina Storm, djuravdelningen, tel 036-15 50 36
Anders Mårtensson, juridiska enheten, tel 036-15 60 75
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten