Information från Jordbruksverket

Förslag om åtgärder för att minska
utsläpp av ammoniak från jordbruket

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen utarbetat förslag på delmål och åtgärder för att minska ammoniakavgången från jordbruket. Syftet är att miljökvalitetsmålet "Bara naturlig försurning" ska uppnås. Detta innebär bland annat att ammoniakavgången ska minskas till en nivå som miljön tål utan att skadliga effekter uppstår.

I rapporten "Ammoniakförluster från jordbruket" redovisar Jordbruksverket ett nollalternativ och ytterligare två alternativ med olika åtgärder. En utgångspunkt för uppdraget har varit att utsläppen av ammoniak i Sverige fortsatt bör minska från 1995 års nivå. I arbetet har även regionala skillnader i ammoniakavgången beaktats.

Nollalternativet anger hur mycket ammoniakavgången i jordbruket förväntas minska till år 2020 om inga nya beslut fattas och de två andra alternativen anger nya åtgärder för att minska ammoniakavgången.

Jordbruksverket föreslår tills vidare att delmålet bör vara att ammoniakförlusterna ska minska med 7 300 ton fram till 2010. Detta motsvarar en minskning på 13%. Minskningen förväntas uppnås till följd av utvecklingen inom jordbruket, redan beslutade åtgärder och av de nya åtgärder som Jordbruksverket förordar.

De åtgärder som föreslås rör bland annat ändrad teknik för spridning av gödsel. För viss teknik för spridning av gödsel föreslås att investeringsstöd ska kunna lämnas i Götaland och delar av Svealand.

Jordbrukssektorns kostnader för de föreslagna åtgärderna samt statsfinansiella och samhällsekonomiska effekter har beräknats.

Rapporten "Ammoniakförluster från jordbruket" kan beställas från Jordbruksverket, fax 036-34 04 14 eller tel 036-15 52 77. Priset är 100 kr exklusive moms.

Kontaktpersoner:
Magnus Bång, handläggare miljöskyddsenheten, tel 036-15 50 17
Mats Kvist, handläggare miljöskyddsenheten, tel 036-15 52 82


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.