Information från Jordbruksverket

Nya mål för odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturvärden

Jordbruksverket har lämnat förslag till regeringen om delmål och åtgärder för att bevara och stärka ett rikt odlingslandskap. Den främsta miljöeffekten av de föreslagna åtgärderna är att den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena i odlingslandskapet bevaras samt att åkermarken långsiktigt hållbart kan producera säkra livsmedel.

Jordbruksverket har i rapporten "Ett rikt odlingslandskap" gjort en bedömning av vilka delmål och åtgärder som behövs för ett rikt odlingslandskap. Tio delmål föreslås för att bland annat bevara och stärka biologisk mångfald och kulturvärden samt att åkermarkens produktionsförmåga bibehålls. Till delmålen hör konkreta, tidsbestämda och uppföljningsbara åtgärder som syftar till att målen ska uppnås inom en generation, dvs. år 2020.

När det gäller biologisk mångfald föreslås i första hand olika skötsel- och restaureringsåtgärder i slåtterängar och naturbetesmarker. Arealen ängsmark som sköts ska fördubblas enligt förslaget. En nyhet är att Jordbruksverket föreslår åtgärder i parker och trädgårdar. En stor del av de arter som minskat de senaste 10-20 åren i odlingslandskapet finns i dess parkmiljöer.

Med hjälp av rådgivning till jordbrukarna ska åkermarkens produktionsförmåga bibehållas. Jordbruksverket ger förslag till åtgärder för att jordpackningen i alven ska upphöra samt för att sänka tillförseln av kadmium till åkermarken.

Miljöstöd är i förslaget det viktigaste styrmedlet för att delmålen inom ett rikt odlingslandskap ska uppnås. Information och rådgivning är också mycket viktigt. Där kunskapsunderlaget är otillräckligt bör forskningsåtgärder sättas in.

Rapporten "Ett rikt odlingslandskap" kan beställas från Jordbruksverket, fax 036-34 04 14, tel 036-15 52 77. Priset är 100 kr exklusive moms.

Kontaktpersoner:
Agneta Börjesson, miljöenheten, tel 036-15 51 64
Gunnar Rosqvist, miljöenheten, tel 036-15 51 63


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.