Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-10-29

Djurägare hindrade hämtning av paratuberkulossmittade djur

Hösten 1996 konstaterades att en nötkreatursbesättning i Värmland var smittad med paratuberkulos. Jordbruksverket fattade då, med stöd i den nationella epizootilagstiftningen, beslut om att hela besättningen skulle sanitetsslaktas. Anledningen till att det gått så lång tid från det att beslut om sanitetsslakt fattats till det att de sista djuren nu skulle slaktats, är bland annat att djurägaren inte velat rätta sig efter beslutet. Avlivningsbeslutet, saneringsplanen och hämtningsbeslutet har överklagats till länsrätt och kammarrätt som givit Jordbruksverket och länsstyrelsen rätt i ärendet.

Länsstyrelsen i Värmland planerade idag att hämta den återstående delen av besättningen till slakt, 35 djur. Djurägaren förhindrade på olika sätt hämtningen och fanns inte tillgänglig på gården. Det fanns risk att djuren skulle skadas på grund av den stressituation som uppstod när man försökte samla in djuren som i detta fall var ovana att hanteras. Länsveterinären bedömde att det även fanns risk för att djuren skulle kunna ta sig utanför den spärrade gården och därmed utgöra en smittorisk för andra djur. Länsstyrelsen diskuterar nu med berörda när och hur djuren ska hämtas från gården.

Paratuberkulos är en tarmsjukdom hos idisslare som är utbredd i många delar av världen. Spridning mellan besättningar sker nästan uteslutande via handel med smittade livdjur. Lantbruksnäringen bedriver idag ett frivilligt kontrollprogram för att bevara landet smittfritt.

Efter 1993 har paratuberkulos påvisats i ett femtiotal besättningar, både hos importdjur och hos djur som fötts i Sverige. Smittspårningen har underlättats av att djuren varit identifierade, registrerade och märkta. Samtliga smittade besättningar har slaktats ut och totalt har staten, som är skyldig att ersätta djurägaren för de kostnader och förluster som besluten medför, ersatt djurägarna med cirka 72 miljoner kronor. Trots att värdet på djuren i det aktuella fallet har fastställts av opartiska värderingsmän, har djurägaren inte accepterat storleken på ersättningen varför frågan nu ligger för prövning i länsrätten.

Gården i Värmland spärrförklarades och beslut angående sanitetsslakt fattades hösten 1996. Efter denna tidpunkt har inga livdjur sålts från gården. Utslaktningen har pågått sedan årsskiftet 96/97, cirka 200 djur har slaktats. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning av epizootiska sjukdomar ansvarar länsstyrelsen för att verkställa beslut om slakt.

Mer information om bekämpning av paratuberkulos hos nötkreatur.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef Jordbruksverkets djuravdelning, tel 036-15 58 10, 070- 645 27 68
Rolf Köhler, planeringsdirektör Jordbruksverket, tel 070-532 51 69
Nils-Erik Hansson, länsveterinär Värmlands län, tel 070-323 86 82

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-10-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten