Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-11-04

Jordbruket får en central roll i de kommande WTO-förhandlingarna

Stödet till jordbruket väntas bli en mycket central fråga i de kommande WTO-förhandlingarna. Förhandlingarna startar i och med ministermötet i Seattle i månadsskiftet november/december och kommer bland annat att handla om villkoren för världshandeln med jordbruksvaror och livsmedel. Viktiga förhandlingsparter är USA, EU och ett antal länder med betydande jordbruksexport, däribland Australien, Canada och Brasilien. I förhandlingarna väntas också u-länderna att spela en central roll eftersom de har ett intresse av att i-länderna sänker jordbrukstullar och jordbruksstöd.

Världshandelsorganisationen WTO kommer nästa år att påbörja förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal. Inför dessa förhandlingar har Jordbruksverket och Kommerskollegium på uppdrag av regeringskansliet tagit fram ett underlag om de aktuella förhandlingsfrågorna.

Den internationella handeln med jordbruksprodukter påverkas ofta negativt av handelsrestriktioner och nationella stöd. Utgångspunkten för förhandlingarna är att marknaderna för jordbruksprodukter ofta fungerar dåligt. Jordbruket utgör därför en av de viktigaste frågorna i den nya förhandlingsrundan. Jordbruksförhandlingarna kommer i hög grad att fokuseras på frågor om fortsatta tullsänkningar, villkor för olika former av exportstöd samt minskade jordbruksstöd.

En klar majoritet av medlemsländerna i WTO är u-länder. U-ländernas villkor i den globala världshandeln kommer att bli en mycket central fråga i förhandlingarna. Andra viktiga förhandlingsparter är USA, EU och den s.k. Cairnsgruppen som består av 15 länder med betydande jordbruksexport, däribland Australien, Canada och Brasilien. Den förra förhandlingsrundan, som avslutades 1994, innebar att ett särskilt jordbruksavtal skapades. Avtalet anses dock ha haft relativt måttliga effekter för marknadstillträde och handelsutveckling varför många länder önskar att kommande förhandlingar resulterar i mer påtagliga handelsliberaliseringar.

I Jordbruksverkets och Kommerskollegiums rapport redovisas ett antal slutsatser om för- och nackdelar i nuvarande jordbruksavtal samt skisseras olika möjligheter att förbättra avtalsvillkoren. Enligt rapporten gäller det bland annat att kapa de många tulltoppar, ibland på flera hundra procent, som idag hämmar handeln med jordbruksprodukter. Vidare konstateras att en avveckling av exportstöden är en naturlig del av den fortsatta reformprocessen. EU:s areal- och djurbidrag förväntas också att bli ifrågasatta av USA med flera länder.

Rapporten "Jordbruket i de kommande WTO-förhandlingarna" kan beställas via fax 036-34 04 14. Priset är 100:- (exklusive moms).

Kontaktpersoner:
Håkan Loxbo, chef internationella enheten, tel 036-15 58 69
Arne Karlsson, handläggare internationella enheten, tel 036-15 52 20

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-11-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten