Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-12-08

Miljöeffekter i Sverige av
EU:s jordbrukspolitik

Sedan EU-inträdet har användningen av bekämpningsmedel ökat i lantbruket, medan kväveutlakningen i stort sett har varit oförändrad. Utvecklingen ser mer positiv ut när det gäller arealen hävdade betesmarker, som är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena. Detta konstateras i en utvärdering av miljöeffekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP, Common Agriculture Policy.

Jordbruksverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet regeringens uppdrag att fortlöpande följa och utvärdera miljöeffekterna av CAP.

Lantbruket ger både positiva och negativa effekter på miljön och landskapet. Det håller landskapet öppet och medverkar till att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer. Samtidigt ger lantbruket bland annat upphov till växtnäringsförluster till luft och vatten samt hälso- och miljörisker vid användning av bekämpningsmedel.

De områden som utvärderats är i huvudsak jordbrukets miljöbelastning, odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturhistoriska värden. Rapporten innehåller också en utvärdering av miljöstöden. Några av slutsatserna är följande:

- Kväveutlakningen från jordbruket bedöms vara i stort sett oförändrad sedan 1995. Ammoniakavgången har minskat något mellan åren 1995 och 1997. Lagstiftning och CAP har bidragit till denna minskning. Målet är dock att både kväveutlakning och ammoniakavgång ska minska betydligt.
- Användningen av bekämpningsmedel har ökat sedan 1995. CAP har bidragit till detta.
- Anslutningen till miljöstöden för fånggrödor, extensiv vall och skyddszoner samt våtmarker och småvatten är låg och därför har de fått liten effekt på kväveutlakningen från jordbruket.
- Arealen hävdad betesmark har ökat sedan EU-inträdet. Miljöstödet är av avgörande betydelse för möjligheterna att upprätthålla den hävdade arealen betesmark.
- Det totala antalet betesdjur har varit relativt konstant sedan EU-inträdet. Utvecklingen går dock mot allt färre gårdar med större djurbesättningar, vilket kan leda till en koncentration av betesdjur med försämrad eller upphörd hävd av betesmarker långt från brukningscentrum.
- Landskapselement, som t.ex. stenmurar, alléer och åkerholmar, har genom miljöstödet för natur- och kulturmiljöer fått förbättrad skötsel.
- De generella areal- och djurbidragen, som främst ska ge kompensation för sänkta prisstöd, ger sämre utbyte mellan positiva och negativa miljöeffekter än vad de riktade miljöstöden gör.

Rapporten "Miljöeffekter i Sverige av EU:s jordbrukspolitik - Rapport från projektet CAP:s miljöeffekter" kan beställas direkt från webbplatsen eller via fax 036-34 04 14. Priset är 100:- (exklusive moms).

Kontaktpersoner:
Else-Marie Mejersjö (miljöbelastning), miljöenheten, tel 036-15 51 67
Olof Johansson (biologisk mångfald och kulturvärden), miljöenheten, tel 036-15 55 18


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-12-08.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.