Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.2 Tid: 20211008-0758

Bekämpning av djursjukdomar

Bestämmelser för bekämpning av djursjukdomar

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

Ändring

JK3

Jordbruksverkets föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

SJVFS

2021:13


K1

Epizootilag

SFS

1999:657länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterTillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletterar epizootilagen

SFS

2007:934länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K2

Epizootiförordning

SFS

1999:659länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K3

Jordbruksverkets föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

SJVFS

2002:98


K5

Jordbruksverkets föreskrifter med anledning av grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

SJVFS

2004:58


K6

Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar

SJVFS

1999:102


K7

Jordbruksverkets föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

SJVFS

1999:105


K8

Jordbruksverkets föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

SJVFS

2006:2


K9

Jordbruksverkets föreskrifter om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

SJVFS

2006:8


K10

Lag om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:806länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterTillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om provtagning på djur m.m.

SFS

2015:942länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K11

Förordning om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:815länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K12

Jordbruksverkets föreskrifter om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

SJVFS

2021:10


K13

Jordbruksverkets föreskrifter om användning av veterinär­medicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djur­sjukdomar

SJVFS

2021:14


K14

Jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS

2006:84


EU-förordning

Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel


1069/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU-förordning

Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen


142/2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K16

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

SJVFS

2007:56


K17

Jordbruksverkets föreskrifter om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination

SJVFS

2008:43


K18

Jordbruksverkets föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

SJVFS

2020:5


K19

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

SJVFS

2010:9


K20

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä

SJVFS

2010:58


K21

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

SJVFS

1998:131


K23

Jordbruksverkets föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

SJVFS

2004:96


K24

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap (delvis upphävd: 4–12 §§, allmänna råd till 6 § upphävs genom SJVFS 2021:10)

SJVFS

2007:17


K28

Jordbruksverkets föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar

SJVFS

2021:23


K29

Jordbruksverkets · föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

SJVFS

2021:24


K34

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar

SJVFS

2011:17


K36

Jordbruksverkets föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

SJVFS

2004:8


K37

Jordbruksverkets föreskrifter om åtgärder med anledning av fall av blåtunga

SJVFS

2008:42


K39

Jordbruksverkets föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

SJVFS

2004:97


K40

Jordbruksverkets föreskrifter om provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

SJVFS

2007:61


K42

Jordbruksverkets föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease.

SJVFS

2016:28


K100

Zoonoslag

SFS

1999:658länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K101

Zoonosförordning

SFS

1999:660länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterÖvervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

SFS

2005:422länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K102

Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpande av salmonella hos djur

SJVFS

2004:2


K104

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

SJVFS

2007:19


K105

Tillkännagivande om EG-bestämmelser som kompletterar zoonoslagen

SFS

2006:1039länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K107

Jordbruksverkets föreskrifter om zoonotiska sjukdomar

SJVFS

1999:101


K108

Jordbruksverkets föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

SJVFS

1999:104


K112

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

SJVFS

2013:14


Beslut

Beslut om offentlig kontroll över djurhållare och veterinär verksamhet, 2021-04-21

Dnr


5.1.12-06760/2021PDF


K115

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken

SOSFS

2001:8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K131

Förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

SFS

1994:1716länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


K152

Jordbruksverkets föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

SJVFS

2015:17


K158

Jordbruksverkets föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn

SJVFS

2012:25

BeslutPDF

Fråga oss via webben