Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.4.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.4.0 Tid: 20220603-1046

Förordningar som kompletterar kontrollförordningen

Förordningar relaterade till import

         


45, 77

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2125 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad Länk till annan webbplats.

47.1 b

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/478 av den 14 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller kategorier av sändningar som ska bli föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer Länk till annan webbplats.

47.2a

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 av den 18 november 2019 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av beslut 2007/275/EG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

48, 53,  77

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 Länk till annan webbplats.

48h, 77      

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer Länk till annan webbplats.

49.5

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1081 av den 8 mars 2019 om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer Länk till annan webbplats.

50.4

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1602 av den 23 april 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination Länk till annan webbplats.

50, 51, 77

Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG Länk till annan webbplats.

52

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130 av den 25 november 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer Länk till annan webbplats.

53

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer Länk till annan webbplats.

54.3

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2129 av den 25 november 2019 om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av vissa sändningar av djur och varor som förs in i unionen Länk till annan webbplats.

58

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1013 av den 16 april 2019 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen Länk till annan webbplats.

60.2

64.4

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen Länk till annan webbplats.

62.3 64.2 64.5

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer Länk till annan webbplats.

65.6

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1873 av den 7 november 2019 om förfarandena vid gränskontrollstationer för de behöriga myndigheternas samordnade utförande av förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och sammansatta produkter Länk till annan webbplats.

77.1h

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

77.2

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1666 av den 24 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen Länk till annan webbplats.

77.3, 90

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2128 av den 12 november 2019 om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser Länk till annan webbplats.

34.6 a
47.2 b
54.4
90 c

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 av den 22 oktober 2019 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660 Länk till annan webbplats.

90

126.3

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/628 av den 8 april 2019 om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg Länk till annan webbplats.

126.1

 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel Länk till annan webbplats.

127.2

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/626 av den 5 mars 2019 om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar Länk till annan webbplats.

Övriga förordningar

         


18
19.3
24.4

Kommissionens förordning (EU) 2019/1871 av den 7 november 2019 om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG Länk till annan webbplats.

18.7

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 av den 8 februari 2019 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 Länk till annan webbplats.

18.8

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll Länk till annan webbplats.

18.8 f

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1139 av den 3 juli 2019 om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung i fråga om kraven för information från livsmedelskedjan och kraven för fiskeriprodukter samt hänvisningen till erkända testmetoder för marina biotoxiner och testmetoder för obehandlad mjölk och värmebehandlad komjölk Länk till annan webbplats.

19.2

Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/2090 av den 19 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/66 av den 16 januari 2019 om bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser om skyddsåtgärder mot växtskadegörare som är tillämpliga på sådana varor Länk till annan webbplats.

58
75.2
90
102.6
103.6
134

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) Länk till annan webbplats.

93

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/631 av den 7 februari 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom inrättande av EU-referenslaboratorier för växtskadegörare Länk till annan webbplats.

93.1

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/530 av den 27 mars 2019 om utseende av Europeiska unionens referenslaboratorier för växtskadegörare när det gäller insekter och kvalster, nematoder, bakterier, svampar och algsvampar samt virus, viroider och fytoplasma Länk till annan webbplats.

95.1

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/530 av den 27 mars 2019 om utseende av Europeiska unionens referenslaboratorier för växtskadegörare när det gäller insekter och kvalster, nematoder, bakterier, svampar och algsvampar samt virus, viroider och fytoplasma Länk till annan webbplats.

95.1

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1685 av den 4 oktober 2019 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för fjäderfä och andra små produktionsdjur Länk till annan webbplats.

113.2
134

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/723 av den 2 maj 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter Länk till annan webbplats.

149,165

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2127 av den 10 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller datum för tillämpning av vissa bestämmelser i rådets direktiv 91/496/EEG, 97/78/EG och 2000/29/EG Länk till annan webbplats.