Pressmeddelande från Jordbruksverket

Minskad förbrukning av handelsgödsel

Försäljningen av kväve i handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruk minskade under gödselåret 1 juli 1995 - 30 juni 1996 med ca 15 000 ton i förhållande till 1994/95. Detta motsvarar en minskning med ca 7 procent. Under samma tidsperiod minskade försäljningen av fosfor och kalium med 10 procent respektive 5 procent.

Försäljningen 1995/96 uppgick till 192 000 ton kväve, 21 000 ton fosfor och 42 000 ton kalium vilket i stort sett motsvarar användningen till 1996 års grödor. Vissa avvikelser förekommer dock mellan försäljning och förbrukning.

Ett delmål i det miljöpolitiska beslutet som lades fast 1988 var att förbrukningen av kväve i handelsgödsel skulle minska med 20 procent till år 2000 i förhållande till 1985. 1995/96 års siffror visar att en minskning med ca 15 procent hittills har uppnåtts.

Arealen utnyttjad åker ökade från 1995 till 1996. Detta borde ha påverkat förbrukningen i stigande riktning, men så har inte skett.

Jordbruksverket menar att den minskade användningen av kväve beror på flera faktorer. Den viktigaste är effekten av att priset på kväve i handelsgödsel ökade kraftigt p.g.a. en avgiftshöjning i november 1994. Fullt genomslag av denna prishöjning erhölls inte förrän 1995/96, eftersom stora gödselkvantiteter levererades före prishöjningen hösten 1994. Ökat kvävepris i kombination med bibehållet produktpris sänker den optimala kvävegivan.

Liksom för kväve bedömer Jordbruksverket att effekterna av prishöjningen på fosfor, som orsakades av att en kadmiumavgift infördes på fosforgödselmedel vid samma tidpunkt som kväveavgiften höjdes, har fått fullt genomslag 1995/96. Den allra största delen av kaliumtillförseln i handelsgödsel sker tillsammans med fosfor. Detta medför att kaliumförbrukningen i princip uppvisar samma förbrukningsmönster som fosfor.

Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) har samordnat insamlingen av uppgifter om försäljningen av handelsgödsel. Jordbruksverket redovisar, på riksnivå, försäljningen av olika handelsgödselmedel medan SCB redovisar försäljningen av olika näringsämnen regionalt.

Utförligare resultatredovisning lämnas av Jordbruksverket i PM om beräkning av jordbrukets kostnader för handelsgödselmedel 1995/96 och av SCB i Statistiska Meddelanden Na30 SM 9701. Dessa rapporter kan beställas från Jordbruksverket, tel 036-15 51 75 respektive SCB, Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tel 019-17 68 00.

Kontaktpersoner: Maria Carlsson, Jordbruksverket, telefon 036-15 51 67

Sven Strömberg, SCB, telefon 08-783 47 45

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 970220.
Ansvarig för sidan är:Informationsenheten