Jordbruksverkets startsida

English-Swedish word list

How do I search the word list?

Where else can I look?

Animal and veterinary terms

English

Swedish

African horse sickness

afrikansk hästpest

(Registered) Importer's Declaration

djurägarförsäkran

abrasive strip

klonötare

African swine fever

afrikansk svinpest

age bracket

ålderskategori

agent

agens (smittämne)

all-in-all-out production

omgångsuppfödning

animal health

djurhälsa

animal welfare

djurskydd

anthelmintics

avmaskningsmedel

anthrax

mjältbrand

antibody

antikropp

antibody titre

antikroppsnivå

Aujeszsky's disease

Aujeszskys sjukdom, AD

avian influenza, fowl plague

hönspest

beef bread (nöt), meat breed (får)

köttras

bird flu, avian influenza, fowl plague

fågelinfluensa

blood test

blodprovstest

bluetounge

blåtunga

Bohus Poll [-ed cattle]

bohuskulla

boned meat

kött med ben

Border Inspection Post

gränskontrollstation

border inspection veterinarian

gränsveterinär

bovine animals, cattle

nötkreatur

bovine brucellosis

bovin brucellos

bovine brucellosis

brucellos hos nötkreatur

bovine spongiform encephalopathy

bovin spongiform encefalopati, BSE

bovine tuberculosis

bovin tuberkulos

breed

ras

breeding

uppfödning

breeding material

avelsmaterial

breeding objective

avelsmål

breeding pigs

avelssvin

breeds in animal husbandry

husdjursraser (lantbruks-)

bull

tjur

by-catch

bifångst

cachexia

utmärgling

calf

kalv

calving pen

kalvningsbox

camel

kamel

canine distemper

valpsjuka

caprine

get-

carcass weight

slaktvikt

change in behaviour

beteendeförändring

classical swine fever, hog cholera

klassisk svinpest

cloven-hoofed animal

klövdjur

Compiled Vaccination Certificate

sammanställt vaccinationsintyg

complement fixation test

komplementbindningstest

dairy cow

mjölkko

dairy farm

mjölkgård

Dala Fur sheep

dala pälsfår

dam breed

moderras

deer

hjort

deer/cervidae

hjortdjur

demersal trawl

bottentrål

disease control

smittskydd

domestic animals, farm animals

husdjur

donor animal

donatordjur

dourine

beskällarsjuka

dourine

dourine

draught-horse

arbetshäst

dust bath

sandbad

eagle owl

berguv

echinococcosis

rävens dvärgbandmask

enzootic bovine leucosis

enzootisk bovin leukos

epizootic

epizooti

equine infectious anaemia

infektiös anemi hos häst

fallen stock

kadaver (självdött)

farmed game

hägnat vilt

farmed game

hägndjur

feathered game

vildfågel

feltmaking

tovning

ferret

frett (jaktiller)

Finewool (sheep)

finullfår

first vaccination

grundimmunisering

fishing pressure

fisketryck

flay, skin

flå

food safety

livsmedelssäkerhet

food safety

säkra livsmedel

foot-and-mouth disease

mul- och klövsjuka

foster cow

amko

fur rabbit

pälskanin

furred game

vilt (pälsdjur)

glanders

rots

goat milk recording scheme

getkontrollen

gobelin wool

gobelängull

goosander

storskrake

Gotland (sheep)

pälsfår

Gotland pony

gotlandsruss

guard hair

täckhår

hatchability

kläckbarhet

hatching eggs

kläckägg

heavy meat breed

tyngre köttras

heifer

kviga

Hendra disease

Hendra-sjukdom

herd

besättning

herring gull

gråtrut

holding number

produktionsplatsnummer

holding, establishment

anläggning

housing

uppstallning

hydatid cyst

blåsmask

improved

förädlad

keep

hålla (djur)

leptospirosis

leptospiros

Licence for Registered Importer

tillstånd för registrerad importör

licensed veterinarian

legitimerad veterinär

litter area

ströbädd

live weight

levande vikt

livestock density

djurtäthet

livestock unit

djurenhet

livestock, cattle

boskap

local breed

lokal ras

loose housing

lösdrift

maedi-visna

maedi-visna

medical examination

hälsoundersökning

microchip

mikrochip

mink

mink

myxomatosis

myxomatos

native breed

lantras

net fishing

fiske med garn

Newcastle disease

Newcastlesjuka

North Swedish horse

nordsvensk häst

official veterinarian

officiell veterinär

open shed

ligghall

ornithosis

ornithos

outwintering animals

utegångsdjur

ovine

får-

ovine brucellosis

brucellos hos får

paratuberculosis

paratuberkulos

peasant breed

allmogeras

piglet

smågris

pigs for fattening

slaktsvin

plague of small ruminants

peste des petits ruminants

polecat

iller

porcine brucellosis

brucellos hos svin

porcine reproductive and respiratory syndrome, PRRS

PRRS

pot-bellied pig

hängbuksvin

pregnancy, gestation

dräktighet

pregnant

dräktig

production breed

produktionsras

prolapse, prolapsus

framfall

psittacosis

papegojsjuka

psittacosis

psittakos

put down, destroy

avliva

rabies

rabies

ratites

strutsfåglar

Reindeer Husbandry Act

rennäringslagen

reptiles

kräldjur

rinderpest, cattle plague

boskapspest

roe

rådjur

Roslag [sheep]

roslagsfår

ruminant

idisslare

salmonella

salmonella

scaup

bergand

scrapie

scrapie

serum agglutination test

agglutinationstest

sheep recording scheme

fårkontrollen

sire breed

faderras

slatted floor

gödseldränerande golv

slaughter

slakt

smew

salskrake

soliped

hovdjur (ej klövdjur)

species

art

stoat, ermine

hermelin

stunning

bedövning

suckler cow

diko

suckler cows

am- och dikor

surveillance zone

övervakningsområde

swab test

svabbprovtagning

Swedish Blue [duck]

svensk blå anka

Swedish Friesian [cattle]

svensk låglandsboskap (SLB)

Swedish Jersey [cattle]

svensk Jersey

Swedish Mountain [cattle]

fjällko

Swedish native rabbit

svensk lantkanin

Swedish Red and White [cattle]

svensk röd och vit boskap (SRB)

Swedish Red Poll [-ed cattle]

rödkulla

Swedish Unique Mountain (cattle)

fjällnära kor

Swedish warmblood

svensk varmblodig häst

Swedish Yellow [duck]

svensk gul anka

swine vesicular disease

swine vesicular disease

swine vesicular disease

vesikulär svinsjuka

targeted fisheries

fiske, riktat

Teschen disease

svinlamhet

Teschen disease

teschensjuka

throat bot fly

svalgbroms

transmissible gastroenteritis of pigs

TGE

trichinellosis

trikinos

tufted duck

vigg

underwool

bottenull

vaccine distributed in baits

vaccinbete

vector

smittspridare

vesicular stomatitis

vesikulär stomatit

Veterinary Health Certificate

friskintyg

warble fly

kornfluga

wild duck

gräsand

wild game

viltlevande vilt (ej hägnat)

Woodsheep

skogsfår

young bull

tjur, ung

young piglet

spädgris

zone of protection

skyddsområde

Slaughter

English

Swedish

adverse weather conditions

ogynnsamma väderförhållanden

alternating current

växelström

anaesthetic drugs

narkosmedel

automatic neck-cutters

automatisk halsavskärning

back-up equipment

reservutrustning

be kept in lairage

stallas upp (på slakteri)

bell gun

kulmask

bleeding

avblodning

brain stem

hjärnstam

captive bolt stunner

bultpistol

carbon dioxide chamber

koldioxidschakt

carotid arteries

halspulsådrorna

clonic cramps

muskelryckningar

corneal reflex

hornhinnereflex

cradle

transportkorg

cradle loading pen

indrivningsbox

current

strömstyrka

decapitation

dekapitering

dehorned/polled

hornlösa

direct current

likström

drover

djurdrivare

electrical prods/goads

elektrisk pådrivare

electrocution

elavlivning

ethics committee on animal experiments

djurförsöksetisk nämnd

farmed fish

odlad fisk

field lairages

fållor och hägn

handgun

enhandsvapen

haulier

djurtransportör

high yielding

högmjölkande

hindquarters

bakdel

hollow point ammunition

hålspetsammunition

horned

hornbärande

IMD (instantaneous mechanical destruction)

maceration

impedance

motstånd

killing

avlivning

lairage area

uppstallningsutrymme

litter

strömedel

long-range shooting

avståndsavlivning

movement

drivning

muzzle energy

mynningsenergi

neck dislocation

halsdislokation

non-slip flooring

halkfria golv

official veterinarian

officiell veterinär

open measurements

fria mått

pen

box

pithing

hjärnstamsstick

raceways

drivgångar

research animals

försöksdjur

restraint

fixering

shackles

fotbyglar

slaughter funnel

slakttratt

sorting paddle

sorteringspaddel

stray reindeer

strövren

stunning

bedövning

tethered

uppbundna

tissue-irritating

vävnadsretande

tonic cramps

stelhet

twitch

brems

two-handed pig board

tvåhandsdrivskiva

vertebral column

halskotpelaren

water bath

vattenbad

Feedingstuffs

English

Swedish

acute toxicity

akut toxicitet

added nitrate

nitratinblandning

adipose tissue

fettvävnad

aflatoxin

aflatoxin

amino acid

aminosyra

animal by-products

animaliska biprodukter

animal for production

produktionsdjur

animal waste

animaliskt avfall

antiparasitics and deworming agents

parasit- och avmaskningsmedel

approval number

godkännandenummer

arsenic

arsenik

aspiration works

aspirationsanläggning

avoparcin

avoparcin

babassu cake

babassukaka

ban on dilution

spädningsförbud

beet fibre

betfiber

beet pulp

betmassa

bentonite

bentonit

bentonite filter

bentonitfilter

betaine

betain

binder

bindemedel

blanks

blankprover

bovine spongiform encephalopathy

bovin spongiform encefalopati

broad bean

åkerböna

BSE

BSE

cadmium

kadmium

carcass, carcase

slaktkropp

carotenoids

karotenoider

carrier

bärsubstans

chicken for fattening

slaktkyckling

chlorinated compound

klorförening

chlorinetetracycline

klortetracyklin

closely related compounds

närbesläktade föreningar

coagulants and anti-caking agents

koagulerings- och klumpförebyggande medel

coccidiostats

koccidiostatika

code key

kodnyckel

complementary feedingstuffs

kompletteringsfoder

complementary feedingstuffs used during peak lactation (lactation feedingstuffs)

höglaktationsfoder

complete feedingstuffs

helfoder

compound feedingstuffs

foderblandningar

concentrate (vard.)

kraftfoder

concentration

anrikning

contagious agent

smittämne

copper

koppar

crude fat

råfett

crude fibre

växttråd

crude protein

råprotein

daily ration

dagsgiva

deposition

deponering

derogation

undantag

destruction plant

destruktionsanläggning

detectable level

mätbar nivå

detection level

analysgräns

detection level

detektionsnivå

detection limit

detektionsgräns

dibenzo furans

debensofuraner

dieldrin

dieldrin

dilute

späda ut

dilution effect

utspädningseffekt

dioxin

dioxin

direct drying

direkttorkning

dog-chew

tuggben

dried and molassed sugarbeet pulp

melasserad betsnitsel

dry feedingstuffs

torrfoder

dry matter

torrsubstans

dust sample

dammprov

ear fusarioses

axfusarioser

endosulfan

endosulfan

enrich

anrika

enrofloxacin

enrofloxacin

environment sample

miljöprov

Environmental and Health Protection Unit

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

environmental toxin

miljögift

ethoxyquin

etoxikin

expeller

expeller

fallen stock

kadaver (självdött)

fallen stock ban

kadaverförbud

farmed fish

odlad fisk

fat recovering

fettåtervinning

fat soluble

fettlöslig

feed additives

fodertillsatser

feed components

foderkomponenter

feed council

foderråd

feed fat

foderfett

feed grain

foderspannmål

feed hygiene

foderhygien

feed inspector

foderinspektör

feed materials

foderråvaror

feed materials, ingredients

råvaror

feed mill

anläggning som tillverkar foderblandningar

feed phosphates

foderfosfater

feed utilization

foderomvandlingsförmåga

feedingstuffs

foder

feedingstuffs of vegetable origin

vegetabiliskt foder

filter agent

filtermedel

finished feed

färdigfoder

fish farm

fiskodling

fit for human consumption

livsmedelsgodkänd

food chain

biologiska kedjan

food materials

livsmedelsråvara

food scrapes (till djur), leftovers (även till människor)

matrester

forage

grönfoder

formation of toxins

toxinbildning

formic acid

myrsyra

genetically modified organisms

genetiskt modifierade organismer

GMO

GMO

green meal

grönmjöl

growth promotors, growth promoting additives

tillväxtbefrämjande tillsatser i foder

heavy metal

tungmetall

hermetically sealed container

helkonserv

high dosage

högdos

high risk material

högriskmaterial

hydraulic oil

hydraulolja

hydroxylate

hydroxylera

hygiene group

hygiengrupp

inspection plan

kontrollplan

kaolinitic clay

kaolinlera

labelling

märkning

lasalocid

lasalocid

laying hens

värphöns

lead

bly

lignosulphate

lignosulfat

lindane

lindan

low risk material

lågriskmaterial

lupin

lupin

lysine

lysin

macro minerals

makromineraler

macrolides

makrolider

maximum (permitted) level

gränsvärde

meat and bone meal

kött- och benmjöl

meat and bone meal from fallen stock

kadavermjöl

medical products

läkemedel

medicinal

medicinskt verksamma

medicinal products in feedingstuffs

läkemedel i foder

mercury

kvicksilver

methionine

metionin

metriphonate

metrifonat

microscopy analysis

mikroskopiundersökning

milk powder

mjölkpulver

milk replacer

mjölkersättning

mineral feedingstuffs

mineralfoder

monensin

monensin

mould

mögelsvamp

mould toxin

mögeltoxin

mycotoxin

mykotoxin

narasin

narasin

nutritive analytical control

kemisk näringskontroll

nutritive content

näringsinnehåll

ochratoxin

ochratoxin

olaquindox

olaquindox

oxytetracycline

oxytetracyklin

palm kernel

palmkärna

PCB

PCB

pentachlorophenol

pentaklorfenol

persistent

stabil mot nedbrytning

phosphate

fosfat

phosphorus content

fosforhalt

pig manure

svingödsel

pig rations/feed

svinfoder

polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)

polyklorerade dibensodioxiner

protein feed material of animal origin

animalisk proteinråvara

protozoans

protozoer

random sample

stickprov

rations

foderstat

reliability analysis

redbarhetsanalys

residues

restsubstanser

resistance

resistens

roughage

grovfoder

sanitary effluent

sanitetsutsläpp

saturing

härdning (av fett)

scrape sample

skrapprov

self-monitoring

egenkontroll

serotyping

serotypning

silica clay

kisellera

skim milk powder, skimmed milk powder

skummjölkspulver

skim milk, skimmed milk

skummjölk

slaughter ratio

slaktutbyte

sludge

rötslam

sludge

slam

specified risk material

specificerat riskmaterial

standards for quality assurance

kvalitetssäkringskrav

Standing Committee on Animal Nutrition

Ständiga foderkommittén

State Epizootiologist

statsepizootolog

straight feedingstuffs

oblandade foderråvaror

threonine

treonin

tolerance threshold

toleransgräns

total feed ration

totalfoder

toxicity

toxicitet

trace elements

spårelement

trichothecenes

trichotecener

tryptophan

tryptofan

tylan

tylan

tylosin phosphate

tylosinfosfat

undesirable substances

främmande ämnen

vomitoxin

vomitoxin

Wafolin

Wafolin

waste water

avloppsvatten

waste wood

spillvirke

water activity

vattenaktivitet

wet feedingstuffs

våta varor

White Paper

vitbok

xanthophylls

xantofyller

zearalenone

zearalenon

zero tolerance

nolltolerans

zinc oxide

zinkoxid

zinc sulphate

zinksulfat

Crops and environment

English

Swedish

abaca

manillahampa

Acetamiprid

acetamiprid

acidification

försurning

acorn grazing land

ollonbetesmark

additional support

tilläggsersättning

admixture

inblandning

advance evaluation

förhandsbedömning

advisor

rådgivare

afforestation

skogsplantering

agricultural landscape, varied

odlingslandskap, rikt

Agro-Environmental and Rural Development Programme

Miljö- och landsbygds-programmet

aid period

stödperiod

air chemistry assessment

luftkemiska mätningar

alien species,

främmande arter

non-indigenous species

främmande arter

Alvar grazing

Alvarbete

ammonia emissions

ammoniakförluster

amylopectin

amylopektin

ancient monument site

fornlämningslokal

annual crops

ettåriga grödor

annual fallow

kortliggande träda

aphid

bladlus

apple scab

äppleskorv

aquaculture

vattenbruk

arable field with irregular shape

svårbrukad åker

arable land

åkermark

artichoke

kronärtskocka

attack, infestation, infection

angrepp

aubergine, eggplant

aubergine

Azoxystrobin

azoxystrobin

baby corn

minimajs

band application

bandsprutning

banks between fields

renar mellan åkerskiften

bare soil

bar jord

bare soil

obevuxen mark

barley

korn

base pair

baspar

bean

böna

bio-available

biotillgängligt

Biodiversity in the Agricultural Landscape

Markernas mångfald

birdcherry aphid

havrebladlus

Bitertanol

bitertanol

bitter orange, sour orange

pomerans

black nightshade, Solanum nigrum L.

björnbär

 

nattskatta

blackberry

björnbär

black-grass, Alopecurus myosuroides Huds.

renkavle

blueberry, whortleberry

blåbär

Brazil nut

paranöt

break crop

avbrottsgröda

breed

ras

broadcast spreading

bredspridning

broad-leaved deciduous forest, selected valuable broad leaf forest

ädellövskog

brown foot rot, Michrodochium nivale

snömögel

brown rot

ringröta, mörk

Brussels sprouts

brysselkål

cape gooseberry

physalis

carrot fly, Psila rosae

morotsfluga

carrot mining fly, Napomyza carotae

morotsminerare

catchment area

tillrinningsområde

cattle path

fägata

cauliflower

blomkål

celeriac

rotselleri

celery

stjälkselleri

cereals

spannmål

chanterelle

kantarell

characterization

karakterisering

chemical composition

kemisk sammansättning

chemical plant protection products

kemiska bekämpningsmedel

chives

gräslök

chlorogenic acid

klorogensyra

citrus fruit

citrusfrukt

clearance cairn

odlingsröse

coir

kokosbast

commitment

åtagande

common field-speedwell, Veronica persica Poir.

konstruktion

 

veronika

competitive ability

konkurrensförmåga

construct

konstruktion

Convention on Biological Diversity

konventionen om biologisk mångfald

Conversion of Arable Land scheme

omställningsstödet

coppice meadow

stubbskottsäng

corn

majs

corn rootworm

majsrotbagge

cowberry

lingon

cranberry

tranbär

crop

gröda

crop production plan

växtodlingsplan

crop rotation

växtföljd

cropping system

brukningsmetoder

cross breeding

korsningsförädling

cross fertilization

korsbefruktning

cultivated plant

kulturväxt

cultivation (cropping) system, (farm) management system

odlingssystem

cultivation limit

odlingsgräns

cultivation technique

odlingsteknik

cultural heritage values

kulturhistoriska värden

culturally significant landscape elements

kulturbärande landskapselement

cut-off criteria

stupstockskriterium

cyanobacterial blooms

blomning av blågröna alger

Cyprodinil

cyprodinil

dammed-in meadow

dämmäng

dark leaf spot, Alternaria brassicicola och Alternaria brassicae

svartfläcksjuka

dart moth

jordfly

date

dadel

deciduous forest (hardwood forest)

lövskog

deep litter manure

djupströgödsel

dicot weeds

örtogräs

Difenoconazole

difenokonazol

Diflufenican

diflufenikan

digestion

klyvning

Dimethoate

dimetoat

distribution pattern

utbredningsmönster

ditched wall

gropvall

dormancy

groningsvila

dosage key

dosnyckel

drag hose

matarslangar

drainage

avrinning

drainage

markavvattning

drainage water

dräneringsvatten

Drechslera teres (net blotch)

kornets bladfläcksjuka

drilling of fertilizer

radmyllning

dual fuel

dubbelbränsle

durum wheat

durumvete

early potatoes

färskpotatis

early potatoes

nypotatis

earthen wall

jordvall

ecological balance

ekologisk balans

edge of forest

skogsbryn

efficacy evaluation

effektivitetsutvärdering

Environment Protection Act

miljöskyddslagen

environmental load

miljöbelastning

environmental impact assessment

miljökonsekvensbeskrivning

Environmental Quality Objectives

miljökvalitetsmål

environmentally hazardous activity

miljöfarlig verksamhet

Euptetyx atropunctata

potatisstrit

European canker

fruktträdskräfta

eutrophication

övergödning

evaluation

evaluering

ex situ conservation

ex situ-bevarande

extension service

gårds- och bebyggelsemiljö

(advisory service)

rådgivning

eyespot

stråknäckare

farmer affirmation

skötselbrev

farmyard and farmhouse environment

gårds- och bebyggelsemiljö

fennel

fänkål

feral

förvildad

fertilizers

konstgödsel

fertilizers (commercial)

handelsgödsel

field area

åkeryta

field assessment of pests

fältgradering

field maize

fodermajs

field pansy, Viola arvensis Murr.

lin

 

viol

field vegetable crops

grönsaksodling på friland

financial incentives and disincentives

ekonomisk styrning

fire blight

päronpest

flax

lin

flax

spånadslin

floating crust

svämtäcke

Fluazinam

fluazinam

forage land

fodermark

forest pasture

skogsbete

fragmentation

uppsplittring

frit fly

fritfluga

frozen ground

djupt tjälad mark

fungi

svamp

garden cress

krasse

gathering of leaf fodder

lövtäkt

gel

gelé

gene expression

genuttryck

gene transfer

genöverföring

general management conditions

generella skötselvillkor

genetically modified plants

genetiskt modifierade växter

genome

genom

ginger

ingefära

glyphosate

glyfosat

glyphosate tolerance

glyfosattolerans

gooseberry

krusbär

grain field

stråsädesodling

grain legumes, dry pulses

trindsäd

grass silage

gräsensilage

grassland

gräsmark

 

vall

grazing intensity

betesuttag

greenhouse cultivation

växthusodling

groats

krossgryn

growing crops

växande gröda

growing period

vegetationsperiod

growing season

växtsäsong

growing season/period

odlingssäsong

habitat

växtplats

habitat fragmentation

fragmentering av livsmiljöer

harvest

skörd

headland

åkerren

heathland

ljunghed

hectare dose

hektardos

hemp

hampa

hops

humle

horse radish

pepparrot

improved

förädlad

in situ conservation

in situ-bevarande

incorporate into the soil

bruka ner

Indian fig, cactus fruit

kaktusfikon

inner waters

inre vatten

interim target

delmål

invasive ability

invasiv förmåga

inventorying

inventering

investment in real property

fasta investeringar

ioxynil

ioxynil

Iprodione

iprodion

isolation distance

isoleringsavstånd

Jerusalem artichoke

jordärtskocka

juniper berry

enbär

kale

grönkål

keep a green cover

hålla marken bevuxen

land with green cover in autumn and winter (green land)

grön mark

large racks still in use

storhässjor i bruk

leaf blotch, Rhyncosporium secalis

sköldfläcksjuka

leaf spot, Septoria tritici

Svartpricksjuka

leek

purjolök

leguminous plants

baljväxter

lemon grass

citrongräs

level of infestation

angreppsnivå

level of support

ersättningsnivå

ley

slåttervall

liming to improve soil structure

strukturkalkning

linseed

oljelin

liquid manure

flytgödsel

liquid manure injector

myllningsaggregat

livestock husbandry

husdjursskötsel

load of nutrients

belastning av närsalter

local variety

lantsort

management of meadows

ängshävd

management point

stödpoäng

management, traditional use

hävd

Mancozeb

mankozeb

manioc, cassava, tapioca

maniok

manure

stallgödsel

marl pits

märgelgravar

meadow with seepage water

översilningsäng

meadow with trees and bushes

träd- och buskbärande äng

meadowland farming

ängsbruk

Mesosulfuron

mesosulfuron

Metazachlor

metazaklor

Metribuzin

metribuzin

millet

hirs

monitoring station

mätstation

mountain holding (seasonal)

fäbod

mountain pasture

fäbodbete

mown meadow

slåtteräng

mutation breeding

mutationsförädling

national programme

nationellt program

nitrate leaching

kväveutlakning

nitrogen emission

kväveutsläpp

non-arable outcrop

åkerholme

non-road mobile machinery

arbetsmaskin

non-toxic

giftfri

Nordic Gene Bank

Nordiska genbanken

nursery

plantskola, trädskola

nutrient leaching, (ibland nutrient runoff)

näringsläckage

nutrient salt, nutrients

närsalter

offspring

avkomma

oilseeds

oljeväxter

open-air cultivation

odling på friland

organic farming

ekologisk odling

organic soil (äv. humus soil)

mulljord

oyster mushroom

ostronskivling

parent variety

modersort

parsnip

palsternacka

pasture

betesmark

peated

mullad

Pendimethalin

pendimetalin

perennial fallow

långliggande träda

permanent crops

fleråriga grödor

pest

skadegörare

pesticides

bekämpningsmedel

pests

växtskadegörare

phosphorus limited

fosforbegränsade

phytotoxicity

fytotoxicitet

pile on a hay rack

hässja

Pirimicarb

pirimikarb

plant genetic resources

växtgenetiska resurser

plant nutrient losses

växtnäringsförluster

plant nutrient utilization

växtnäringsutnyttjande

plant nutrients

växtnäring

plant nutrients

växtnäringsämnen

plant protection centre

Växtskyddscentral

plant protection products

växtskyddsmedel

plantain

mjölbanan

planted wind-break

läplantering

plasmid

plasmid

plot edge

skifteskant

point sources

punktkällor

poll

hamla

pollard

hamlat träd

pollen beetle, Meligethes aeneus

rapsbagge

pollen dispersal

pollenspridning

pond for water-retting of flax

linsänke

ponds

småvatten

post-mowing grazing

efterbete

potato late blight

potatisbladmögel

preceding crop

förfrukt

premium

bidragsbelopp

Prochloraz

prokloraz

Prothioconazole

protiokonazol

pyrethroids

pyretroider

rapeseed

raps

recipient organism

mottagarorganism

red cabbage

rödkål

release site

utsläppsplats

repellent

avskräckningsmedel

research and development

forskning och utveckling

retrofit

efterkonvertering

rhubarb

rabarber

ring rot

ringröta, ljus

risk analysis

riskanalys

risk assessment

riskbedömning

root zone leaching, rhizosphere leaching

rotzonsutlakning

Rural Development Programme

landsbygdsprogrammet

sandy soil

sandjord

sclerotinia disease, sclerotinia sclerotiorum

bomullsmögel

scythe mowing

lieslåtter

secondary distribution

sekundär spridning

seed

utsäde

seed potatoes

utsädespotatis

self-sufficiency

självförsörjning

semi-liquid manure

kletgödsel

semi-natural pastures

naturbetesmark

sexually compatible

korsningsbar

shallot

schalottenlök

silkworm

silkesmask

sisal

sisalhampa

size marker

storleksmarkör

slurry pit, slurry store

gödselbehållare

small-scale habitats

småbiotoper

soilborne infection

markburen smitta

Solanum physalifolium Rusby (green nightshade)

spridarplatta

 

bägarnattskatta

solid manure

fastgödsel

solitary tree

solitärträd

sorghum

durra

sour cherry

surkörsbär

species level

artnivå

splash plate

spridarplatta

spot application

punktbehandling

starch

stärkelse

starch potatoes

stärkelsepotatis

stem elongation

stråskjutning

stone dump

stentipp

structures for survival

struktur för överlevnad

stubble

stubbträda

subsistence farming

självhushåll

sub-soil compaction

jordpackning i alven

suction trap

sugfälla

sugar pea

sockerärt

sunflower

solros

support area

stödområde

sustainable conventional agriculture

REKO-stöd

sward

grässvål

sward/rocks mosaic grazing

mosaikbete

swede, rutabaga

kålrot

Swedish Agri-environment Programme

svenska miljöprogrammet

Swedish Threatened Species Unit

ArtDatabanken

sweet pepper

paprika

synthesis pathway

syntesväg

synthesis rate

synteshastighet

synthesis step

syntessteg

the Inventory of meadows and grazing land

Ängs- och hagmarks-inventeringen

the use of green manure

gröngödsling

thermal screen

energigardin

threshold

tröskelvärde

tillage (first)

brytning (av gröda)

Tilletia contraversa (dwarf bunt)

dvärgstinksot

Tiophanate-methyl

tiofanatmetyl

tolerance limit

toleransgräns

traceability

spårbarhet

traditional building

överloppsbyggnad

trailing hose el. band spreading

släpslang

trailing shoes

släpfotsramp

trait

anlag

treatment

försöksled, led

trial

försök

triticale

rågvete

Triticonazole

tritikonazol

turnip kale

kålrabbi

type of agricultural land

ägoslag

types of land

markslag

understorey

undervegetation

Ustilago nuda (Barley Losse Smut)

kornets flygsot

variety

sort

vector

vektor

vegetatively propagated

vegetativt förökade

vineyard

vingård, vinodling

vulnerable zones

känsliga områden

ware potatoes

matpotatis

water chestnut

vattenkastanj

water management

vattenhantering

water management

vattenvård

water-saturated ground

vattenmättad mark

wheat

vete

wheat leaf spots

bladfläckarvete

white radish

rättika

winter crops

höstsådda grödor

yellow leaf spot, Dreschlera tritici-repentis

vetets bladfläcksjuka

yield

avkastning

Swedish Environmental Objectives

Swedish Environmental Objectives

De svenska miljömålen

national environmental objectives

miljömål, nationella

A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos

hav i balans, levande kust och skärgård

A Good Built Environment

god bebyggd miljö

A Magnificent Mountain Landscape

storslagen fjällmiljö

A Non-Toxic Environment

giftfri miljö

A Protective Ozone Layer

skyddande ozonskikt

A Rich Diversity of Plant and Animal Life

rikt växt- och djurliv

A Safe Radiation Environment

säker strålmiljö

A Varied Agricultural Landscape

ett rikt odlingslandskap

Clean Air

frisk luft

Flourishing Lakes and Streams

levande sjöar och vattendrag

Good-Quality Groundwater

grundvatten av god kvalitet

Healthy Forests

levande skogar

Natural Acidification Only

bara naturlig försurning

Reduced Climate Impact

begränsad klimatpåverkan

Thriving Wetlands

myllrande våtmarker

Zero Eutrophication

ingen övergödning

Rural Development Programme

English

Swedish

Rural Development Programme

Landsbygdsprogrammet

Enterprise Support

Företagsstöd

Setting-up aid

Startstöd

Investment support

Investeringsstöd

Skills acquisition support

Stöd för kompetensutveckling

Support for purchase of services

Stöd för köp av tjänster

Project Support

Projektstöd

Agri-environmental payments

Miljöersättningar

Non-productive investments

Miljöinvesteringar

Ley farming

Vallodling

Pastures and mown meadows

Betesmarker och slåtterängar

Restoration of pastures and mown meadows

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Pastures of general value

Betesmarker med allmänna värden

Pastures of particular value

Betesmarker med särskilda värden

Mown meadows of general value

Slåtterängar med allmänna värden

Mown meadows of particular value

Slåtterängar med särskilda värden

Mountain farming

Fäbodar

Management of wetlands and ponds

Skötsel av våtmarker och dammar

Reduced nutrient leakage

Minskat kväveläckage

Buffer strips

Skyddszoner

Organic production

Ekologisk produktion

Organic conversion

Omställning till ekologisk produktion

Payments to areas facing natural or other specific constraints

Kompensationsstöd

Traditional breeds at risk of being lost to farming

Hotade husdjursraser

Animal welfare

Djurvälfärdsersättningar

Special care of sheep

Extra djuromsorg för får

Special care of sows

Extra djuromsorg för suggor

Special care of cows

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Traditional cultivation of brown beans

Bruna bönor

Complementary measure

Komplement

Complementary measure: Burning

Bränning

Complementary measure: Grazing after mowing

Efterbete

Complementary measure: Scything

Lieslåtter

Complementary measure: Topping

Lövtäkt

Complementary measure: Places difficult to reach

Svårtillgängliga platser

Complementary measure: Special hay management

Höhantering

Trade

English

Swedish

ACP countries

AVS-länder

ad valorem equivalent, EVA

värdetullsekvivalent

ad valorem tariff

värdetull

additional duty

tilläggstull

additional guarantees

tilläggsgarantier

Additional Protocol

tilläggsprotokoll (till avtal)

Agreement on Agriculture

Jordbruksavtalet

agricultural element

jordbruksdel (av tull)

barriers to trade

handelshinder

basic criteria

grundläggande villkor

basic product

basprodukt

CN code

KN-nummer

customs’ warehouse

tullager

de minimis support

de minimis-stöd

declaration of raw materials

råvarudeklaration

decoupled

avlänkat

direct support

direktstöd

dismantle

avskaffa (tull)

double-zero agreement

noll-nollavtal

entry price system

ingångsprissystem

equity capital

eget kapital

extraction rate

åtgångstal

food safety

säkra livsmedel

food security

livsmedelstrygghet

food security

tryggad livsmedelsförsörjning

Generalized System of Preferences (GSP)

allmänna preferenssystemet (GSP)

HS code

HS-nummer

income support

inkomststöd

industrial element

industridel (av tull)

industrial tariff

industritull

intermediate product

mellanprodukt

internal price rebates

interna prisrabatter

marginal investment

marginalinvestering

market assessment

marknadsbedömning

OCT

ULT

Overseas Countries and Territories

utomeuropeiska länder och territorier

point of entry

införselort

policy specific criteria

stödspecifika kriterier

price compensation

prisutjämning

processed agricultural products

bearbetade jordbruksvaror

production stimulating

produktionsdrivande

quota rent

kvotränta

raw materials

råmaterial

release on the market

utsläpp på marknaden

rules of origin

ursprungsregler

semi-product, semi-manufactures (pl)

halvfabrikat

tariff

tull

tariff peaks

tulltoppar

tariff rate

tullsats

tariff rate quota

tullkvot

technical barriers to trade

tekniska handelshinder

temporary

tidsbegränsad

the Amber Box

gula boxen

the Blue Box

blå boxen

the Green Box

gröna boxen

third country

tredje land

trade distorting

handelsstörande

variable import levy

rörlig införselavgift

variable levy

rörlig avgift

water in the tariffs

luft i gränsskyddet

WTO compatible

WTO-förenlig

Inspection and control

English

Swedish

block security

blocksäkerhet

bonded warehouse

tullagerplats

certificate of origin

ursprungsintyg

control activities

kontrollverksamhet

control methods

kontrollmetoder

control system

kontrollsystem

deviation

avvikelse

file in csv format (comma-deliminated file)

skv-fil (semikolonseparerad fil)

final payment

slutbetalning

Geographic Information System (GIS)

geografiskt informationssystem (GIS)

GPS, Global Positioning System

GPS

inspector

kontrollant

malpractice

tjänstefel

on-the-spot-check, field inspection

fältkontroll

payment list

verifikationsunderlag

proof of arrival

importbevis

recovery

återkrav

remote sensing

fjärranalys

risk analysis

riskanalys

sample

stickprov

sample, selection

urval

sampling plan

urvalsplan

sampling rate

urvalsfraktion

Support and administration

English

Swedish

accompanying measures

kompletterande åtgärder

administration

administration

advance fixing

förutfastställelse

aerial photograph

flygfotografi

age bracket

åldersgrupp

agricultural land

jordbruksmark

agricultural landscape, agrarian landscape

odlingslandskap

agricultural policy

jordbrukspolitik

aid scheme

stödordning

amount to be settled

avräkningsbelopp

animal welfare

djurskydd

animal/livestock breeding, zootechnics

husdjursavel

anomaly, deviation

avvikelse

application

ansökan

appropriation directions

regleringsbrev

area aid

arealstöd

articles of association

bolagsordning

authorization

fullmakt

baseline

basscenario

biodiversity

biologisk mångfald

block

block

block security

blocksäkerhet

border inspection post

gränskontrollstation

border protection

gränsskydd

branch number

clearingnummer

breeding

avel (se husdjursavel)

broad-leaf forest

ädellövskog

call for tender

anbudsförfarande

carcase weight

slaktvikt

certificate of registration,registration certificate

registreringsbevis

charge

belasta (en säkerhet)

Code of Regulations of the Swedish Board of Agriculture

Jordbruksverkets författningssamling

Code of Regulations of the Swedish Board of Agriculture

Statens jordbruksverks författningssamling

collection

uppbörd

Common Agricultural Policy (CAP)

gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)

Common Market Organisation (CMO)

gemensam marknadsorganisation

communication

meddelande

compensatory allowance

kompensationsbidrag

compensatory amount

ersättningsbelopp

competent authority

behörig myndighet

compulsory

obligatorisk

confidential

konfidentiell

consultative procedure

remissförfarande

conversion rate

omräkningskurs

country of dispatch

avsändningsland

country of origin

ursprungsland

county

län

cross compliance

tvärvillkor

cultural heritage

kulturmiljö

customs

tullen

Customs Information System

tulldatasystemet (TDS)

dairy cow premium

mjölkkobidrag

data base

databas

data entry

registrering av data

decision

beslut

differentiated refund

differentierat bidrag

document of value

värdehandling

documentary credit

remburs

EAGGF

EUGFJ

early marketing premium

kalvslaktsbidrag

Eastern enlargement

östutvidgningen

edge of forest

skogsbryn

eligible

stödberättigad

entitle

berättiga

environmental impact

miljöeffekter

environmental load

miljöbelastning

euro rate

eurokurs

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

export by sea

export sjövägen

export declaration

exportdeklaration

export licence (för bilaga 1-varor)

exportlicens

export refund

exportbidrag

export refund goods

exportbidragsvaror

fallow

träda

final payment

slutbetalning

food processing aid

stöd till livsmedelsförädling

forage area

foderareal

forfeit

förverka

forfeiture of a security

förverkan av säkerhet

Geographic Information System (GIS)

geografiskt informationssystem (GIS)

GPS, Global Positioning System

GPS

group security

branschsäkerhet

guarantee

garanti

guarantor

borgensman

IACS

IAKS

inspection, check

kontroll

inspector

kontrollant

Integrated Administrative Control System

integrerat administrations- och kontrollsystem

investment aid

investeringsstöd

invoice declaration

fakturadeklaration

issue a licence

utfärda en licens

land use

markanvändning

landscape

landskap (miljö)

less-favoured areas (LFA)

mindre gynnade områden

linseed

oljelin

livestock aid

djurbidrag

male bovine animal

handjur av nöt

Management Committee

förvaltningskommitté

Member State

medlemsstat (i EU)

municipality

kommun

name in block letters

namnförtydligande

national envelope

nationellt kuvert

non-food crops

industri- och energigrödor

notice of receipt

delgivningskvitto

on-farm register

stalljournal

on-the-spot-check, field inspection

fältkontroll

Ordinance

förordning (regeringens)

organic farming

ekologisk produktion

originating in

ursprung i

other broad leaf forest

annan lövskog

parcel

skifte

paying agency

utbetalningsställe

payment entitlement

stödrättighet

payment list

verifikationsunderlag

payment notice

betalningsavi

penalty interest

dröjsmålsränta

pesticide residues

bekämpningsmedelsrester

phase-out

utfasning

place of loading

lastningsplats

plant nutrients

växtnäring

plant pest

växtskadegörare

pledge of money/an amount

pantförskrivning

premium right

bidragsrätt

prior notification

föranmälan

processed products

bearbetade produkter

processing

handläggning (av en ansökan)

production location

produktionsplats

project aid for rural development

projektstöd för utveckling av landsbygden

province

landskap (regionen)

recovery

återkrav

redeem a pledge

pant, lösa en

reference area

referensareal

reference period

referensperiod

refund certificate (för icke-bilaga-1-produkter)

bidragslicens

refund certificate with advance fixing of the refund rate

bidragslicens med förutfastställelse av bidraget

refund rate

bidragsnivå

Regulation

förordning (EU:s)

reimbursement

återbetalning

reindeer fence

renhägn

reindeer husbandry

rennäring

reindeer husbandry region

renskötselområdet

reindeer pen

renvall

release a security

frisläppa en säkerhet

release for free circulation

fri omsättning, låta övergå till

remote sensing

fjärranalys

replacement security

ersättningssäkerhet

retention period

hållandeperiod

review

omprövning

risk analysis

riskanalys

Rural Development Programme

landsbygdsprogrammet

rural development regulation

Landsbygdsförordningen

rural development regulation

LBU-förordningen

sami

samisk

sample

stickprov

sample, selection

urval

sampling plan

urvalsplan

seal

sigill

set-aside

uttagen areal

setting-up aid

startstöd

settlement (of accounts)

avräkning

signatory

undertecknare

simplified scheme

förenklat program

single administrative document (SAD)

enhetsdokument (ED)

single market, the

inre marknaden

Single Payment Scheme, single farm payment

gårdsstöd

single security

enkel säkerhet

slaughter premium

slaktbidrag

special (beef) premium

handjursbidrag

stamp

stämpel

state epizootiologist

statsepizootolog

statement of opinion, opinion

yttrande

statutory management requirements

föreskrivna verksamhetskrav

structural fund aid

projektstöd

submission (of report) for comment

remiss

subreport

delrapport

supervisory / regulatory authority

tillsynsmyndighet

support area

stödområde

sustainable agriculture

långsiktigt hållbart jordbruk

sustainable society

kretsloppssamhälle

Swedish Code of Statutes

svensk författningssamling (SFS)

Swedish Customs

Tullverket

Swedish Farm Register

lantbrukets företagsregister

Swedish Regulation

föreskrift (Jordbruksverkets)

the flat country

slättbygden

threshold

tröskelvärde

training

kompetensutveckling

tree or shrubbery zone

träd- eller buskstråk

unredeemed pledge

pant, oinlöst

unsettled amount

avräkningsbelopp, oreglerat

weighted mean, weighted average

vägt medelvärde

white paper

vitbok

WTO commitments

WTO-åtaganden

Intervention

English

Swedish

award a contract

antaga ett anbud

closing date

ansökningsdag, sista

control company

kontrollföretag

control copy T5

kontrollexemplar T5

intervention goods

interventionsvara

intervention stocks

interventionslager

invitation to tender

anbudsförfarande

invitation to tender, call for tenders

anbudsinfordran

laboratory

analysföretag

lodge a security

ställa säkerhet

notice of invitation to tender

meddelande om anbudsinfordran

partial invitation to tender

delanbudsinfordran

place of storage

lagerplats

port of export

exporthamn

private storage

privat lagring

public storage

offentlig lagring

reference sample

referensprov

reimburse

ersätta

release for consumption

övergå till fri konsumtion

removal from storage

utlastning

removal order

uttagsorder

standing invitation to tender

stående anbudsinfordran

storage keeper

lagerhållare

submission of tender

anbudsinlämning

transport cost

transportkostnader

Emergency planning

English

Swedish

basic emergency system

grundberedskap

biological weapons

biologiska vapen

chemical weapons

kemiska vapen

emergency planning

beredskap

food emergency stocks

beredskapslagring av livsmedel

Ministry of Defence

Försvarsdepartementet

nuclear weapons

kärnvapen

official on standby

tjänsteman i beredskap

radiation protection

strålskydd

radioactive fall-out

radioaktivt nedfall

risk and vulnerability analysis

risk- och sårbarhetsanalys

security and preparedness of society

samhällsberedskap

Swedish Armed Forces

försvarsmakten

total defence

totalförsvar

Our organisation

English

Swedish

Director General

generaldirektör

Deputy Director General

överdirektör

Controller

controller

Chief Economist

chefsekonom

Chief Veterinary Officer (CVO)

chefsveterinär

Head of Department

avdelningschef

Head of Unit

enhetschef

Administrative Officer

handläggare

Assistant

assistent

on leave (on leave)

tjänstledig (tj.l.)

acting (acting)

tillförordnad (tf.)

Swedish Board of Agriculture

Statens jordbruksverk

Board

styrelse

Administration Management

verksledning

Management Group

ledningsgrupp

Internal Audit Unit

internrevisionsenheten