Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Jordbruksverkets uppdrag inom livsmedelsstrategin

Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2025

Jordbruksverkets regeringsuppdrag inom ramen för Livsmedelsstrategin 2020-2025

Uppdrag

Innehåll

Förstudie för en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data

Jordbruksverket ska precisera ett eller flera konkreta lösningsförslag som fokuserar på en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data för effektivare processer, produktutveckling, optimering av befintliga produkter och tjänster. Den snabbt ökande användningen av sensorer har tydliggjort behovet av att hantera stora datamängder, men också olika format av data.

Förstudie för ett nationellt kunskapsnav

Jordbruksverket ska vidareutveckla uppdraget om Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor (N2017/01029/SUN) och precisera konkreta lösningsförslag som fokuserar på animaliesektorns behov av att stärka kunskapsöverföringen mellan forskning och praktiskt genomförande. Lösningsförslaget ska på sikt kunna utvidgas till övriga näringsgrenar inom primärproduktionen.

Stärka finansiering av åtgärder inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet

Aktuella åtgärder för vilka nationell medfinansiering ska förstärkas är investeringar inom fiske, investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångadfisk samt diversifiering inom fiske. Jordbruksverket får använda 8 miljoner kronor under 2020 för genomförandet av denna åtgärd.

Förmedla bidrag för det svenska deltagandet i Bocuse d’Or 2020

Jordbruksverket får i uppdrag att stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or med 2 miljoner kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, efter ytterligare beslut från regeringen avseende anpassningar av förordningen.

Studie för hållbara livsmedelssystem

Jordbruksverket ska sammanställa och analysera pågående arbete inom hållbara livsmedelssystem. Analysen ska definiera begreppet och visa på vilka behov som finns för att uppnå ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Analysen ska genomföras i nära samarbete med Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet samt näringsliv och andra aktörer kopplade till livsmedelskedjan.

Studie för utveckling av kött- och charkutbildningar

Jordbruksverket får efter ansökan ge branschorganisationen Kött- och Charkföretagen medel för att utföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen. Resultatet ska spridas och tillgängliggöras på lämpligt sätt.

Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche 2021

Jordbruksverkets uppdrag att genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche 2021, som var en fortsättning på uppdrag från 2017, har dragits tillbaka eftersom mässan är inställd.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin samt livsmedelskedjans utveckling totalt

Jordbruksverket ska utföra åtgärden enligt tidigare beslut samt dessutom följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid. Jordbruksverket ska utifrån denna åtgärd bistå med kunskap till Tillväxtverket för deras uppdrag att samordna livsmedelsstrategin.

Uppdraget och de årliga rapporterna


Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden

Fortsättning på uppdrag från förra handlingsplanen 2017.

Växtskyddsrådet

Fortsättning på uppdrag från 2017.länk till annan webbplats

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket inrättades 2017 Fokus är på att hantera överskott av vatten för att förbättra jordbruksmarkens produktivitet. 2018 års vattenbrist och torka gav konsekvenser i form av lägre skördar, foderbrist och minskad lönsamhet. Detta ökade medvetenheten i jordbruket att vatten är en begränsad produktionsresurs. De behov som uppmärksammades 2017 har vidgats.

Jordbruksverket har tagit fram en strategi för en hållbar hantering av vatten i jordbruket bland annat för underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet, hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen. Uppdraget redovisades till regeringen i juni 2020.

Jordbruksverket ska även fortsättningsvis genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

Strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbrukspaket

Jordbruksverket ska vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket och genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Vidareutvecklingen ska särskilt beakta förädlingens och innovationens möjligheter för vattenbruksnäringen samt främja regelförenkling, teknikutveckling och samverkan.

Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror

Jordbruksverket ska fortsatt utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export Arbetet ska ske i nära samverkan med branschens aktörer. Offentliga insatser inom området och det svenska myndighetsarbetet ska matcha dels livsmedelsindustrins förmåga att exportera, dels omvärldens behov och efterfrågan på livsmedel och jordbruksvaror och ta tillvara på möjligheterna som kommer av det svenska EU-medlemskapet.

Vildsvinspaket

Jordbruksverket får för främjande av vildsvinskött 7 miljoner kronor under 2020 att utlysa för åtgärder som bidrar till att mer vildsvinskött når konsumenter. Av dessa ska 1 miljon kronor öronmärkas för den offentliga sektorn. Ytterligare 1 miljon kronor årligen under 2021-2025 får utlysas för åtgärder som når konsumenter inom den offentliga sektorn. Under 2020-2025 ska även 1 miljon kronor användas årligen för vidareutveckling av smittskyddsprogrammet ”Smittsäkrad besättning gris.

Utveckla och finansiera verksamhet med syfte att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land

Jordbruksverket ska utveckla arbetet med exportgodkännanden av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land.

Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Myndigheten ska utifrån sina ansvarsområden bidra med bland annat juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk it- och verksamhetsutveckling i det uppdrag som lämnats till Tillväxtverket om att förenkla genom utveckling av verksamt.se

Sedan tidigare har Jordbruksverket tagit emot följande uppdrag

‌Jordbruksverkets regeringsuppdrag inom ramen för Livsmedelsstrategin 2017-2019

Uppdrag

Innehåll

Digitala tjänster

Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket utvecklar en ny tjänst som ska förenkla för företag i livsmedelskedjan. Genom att skapa en enda väg in till alla myndigheter och kommuner slipper företagen ägna tid åt att lämna uppgifter och söka tillstånd på olika håll. Tjänsten, som i dagsläget är en prototyp, kommer att finnas på verksamt.se.

Slutrapport: Digitala tjänster i livsmedelskedjan.PDF

Insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att fördela 100 miljoner kronor till regionala insatser för en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Pengarna ska användas så här:
• 50 miljoner ska fördelas till länsstyrelserna,

• 45 miljoner ska utlysas för regionala och lokala projekt som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin

Högst fem miljoner får Jordbruksverket använda för att främja samverkan mellan olika berörda aktörer på nationell nivå.

Samordning av Sveriges deltagande i Grüne Woche, matmässa i Berlin

Sverige ska löpande delta på Grüne Woche de kommande tre åren. Jordbruksverket samordnar det svenska deltagandet.


Kunskapsutveckling för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen


Jordbruksverket ska föreslå lämpliga aktörer kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen.


Rapport: Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggandelänk till annan webbplats

Vattenbruk

Jordbruksverket ska genomföra åtgärder i handlingsplanen för svenskt vattenbruk.


Slutrapport: utveckling av svenskt vattenbruk 2017-2019PDF

Vattenbrukspaketet för fortsatt för fortsatt utveckling och tillväxt

Jordbruksverket ska koordinera den svenska vattenbruksnäringen och vidareutveckla främjandearbetet.


Förenklad prövning av vattenbruksverksamheter


Jordbruksverket har i nära dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och organisationer kartlagt nationella och EU-rättsliga bestämmelser om tillståndsprövning för vattenbruksverksamheter. I uppdraget ingick även att analysera hur prövningen av vattenbruksverksamheter kan bli enklare utan att miljöskyddet riskeras. Uppdraget redovisades för näringsdepartementet den 30 september 2020.


Slutrapport: Förenklingsuppdrag vattenbrukPDF
Bilaga 1: Nationella och EU-rättsliga bestämmelser om prövning av vattenbruksverksamheterPDF
Bilaga 2: Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslagenPDF

Bilaga 3: Sammanställning av synpunkter på remissPDF
Bilaga 4: Representanter får myndigheter och organisationer som deltagit i arbetet med förenklingsuppdraget för vattenbrukPDF

Kompetensutveckling och digitalisering in djurskyddskontrollen

Jordbruksverket ska genomföra åtgärder som innebär att digitala verktyg kan utvecklas så att djurskyddskontrollen kan förbättras.


Studier och försöksverksamhet för en konkurrenskraftig djurhållning

Ge förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion utan att djurskyddet försämras eller att den låga användningen av antibiotika i svensk djurhållning riskeras.

Här kan du läsa slutrapportenPDF.

Rådgivningsmodell inom animalie- produktionen

Jordbruksverket ska ta fram en rådgivningsmodell där god djurhållning och lönsamhet kan kombineras.

Slutrapport: Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektorPDF

Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden

Jordbruksverket ska ge stöd i arbetet med att utveckla och säkra växtskyddsmedel för grödor som odlas i liten omfattning.


Nya växtskyddsrådet

Jordbruksverket ska sätta samman ett nytt Växtskyddsråd.

Slutrapport från det nya VäxtskyddsrådetPDF.


Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Jordbruksverket ska inrätta ett kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket.


Årsrapport 2017 Kompetenscentrum vattenhushållningPDF

Årsrapport 2018 Kompetenscentrum vattenhushållningPDF

Slutrapport Kompetenscentrum hållbar vattenhantering, beslutadPDF


Stöd till OECD

Jordbruksverket ska bistå OECD vid utvärderingen av jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem.

Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Swedenlänk till annan webbplats


Samordning satsning på ekologiska livsmedel

Jordbruksverket har inrättat en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål. 
Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka


Slutrapport samordningsfunktion 2020PDF

Delrapport samordningsfunktion 2019PDF


Delrapport åtgärder 2020PDF

Delrapport åtgärder 2019PDF


Åtgärder inom landsbygdsprogrammet

Totalt 540 miljoner kronor har öronmärkts i landsbygdsprogrammet för åtgärder som bidrar till att uppnå målen för livsmedelsstrategin. Utlysningar görs via Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har fått i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, löpande följa och utvärdera genomförandet av livsmedelsstrategin samt formulera relevanta indikatorer.


Uppdraget och de årliga rapporterna

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben