Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0407

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:5
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:5

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

     adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

     adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken (PDF)     

 


 

I korta drag

 

Priserna på produktionsmedel fortsätter att stiga

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 3,9 % mellan maj 2003 och maj 2004. Priserna har stigit mest för delserierna energi och smörjmedel (7,2 %), djurfoder (5,6 %) samt veterinärkostnader (4,8 %).

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

Avräkningsprisindex ökar

Mellan maj 2003 och maj 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, stigit med i genomsnitt 0,6 %. Mest har priserna på vete, annan spannmål, matpotatis och andra animaliska produkter stigit. För animalieproduktionen totalt, sjönk priserna med 5,4 % medan priserna för vegetabilieproduktionen steg med 10,4 %.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J sjönk obetydligt mellan maj 2003 och maj 2004. Största nedgångar hade nötkött (- 6,6 %) och griskött (- 4,0 %) medan endast mjukt bröd ökade (+ 2,7 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan maj 2003 och maj 2004 stigit med 0,8 %. Ökningen kan framför allt förklaras av att matpotatispriset stigit med nästan 24 %. Ökningen av KPI-J är 0,1 procentenheter större än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.