Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0408

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:6-7
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:6-7

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

     adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

     adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken (PDF)     

 


 

 

I korta drag

 

Priserna på produktionsmedel fortsätter att stiga

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 4,2 % mellan juli 2003 och juli 2004. Priserna har stigit mest för delserierna energi och smörjmedel (6,2 %), djurfoder (6,9 %) samt maskiner och redskap (4,4 %).

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan juli 2003 och juli 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 1,4 %. Mest har priserna på mjölk, grönsaker och frukt sjunkit. De priser som stigit mest i förhållande till ett år tillbaka är framför allt spannmål och potatis. Handeln med spannmål är dock mycket ringa under sommaren. Som vanligt under sommarmånaderna är det också stora variationer i priserna för vissa säsongsprodukter såsom potatis, frukt och grönsaker.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 1,0 % mellan juli 2003 och juli 2004. Största nedgångar hade matpotatis (17,5 %) och nötkött (5,6 %) medan den enda produkt som ökade var mjukt bröd (2,0 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan juli 2003 och juli 2004 sjunkit med 0,3 %. I allmänhet har prisvariationerna varit mycket låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 16,4 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,3 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,7 %.