Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0502

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Stigande priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, var i genomsnitt 3,7 % högre 2004 än 2003. Samtliga delserier har stigit under året. Största ökningen har varit för växtskydds- och bekämpningsmedel samt för energi- och smörjmedel.

Jämförs PM-index för december 2004 med december 2003 var ökningen 2,7 %. Även för denna period har priserna stigit mest för växtskydds- och bekämpningsmedel samt för energi- och smörjmedel. Mellan dessa månader har dock priserna på djurfoder sjunkit med 3,0 %.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna sjunker

Under 2004 sjönk avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, med i genomsnitt 1,6 % jämfört med 2003. Det var framförallt priserna på spannmål, nötkreatur och mjölk som bidrog till denna sänkning. Däremot ökade priserna under året för matpotatis och foderväxter.

Jämförs avräkningspriserna mellan december 2004 och december 2003 har de sjunkit med 4,2 %. Detta beror i första hand på minskade priser på spannmål, matpotatis samt mjölk och ägg. De priser som stigit mest jämfört med december föregående år är foderväxter, svin, grönsaker, blommor och plantskoleväxter samt andra animaliska produkter.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J steg med 0,2 % mellan december 2004 och december 2003. Största nedgångar hade matpotatis (7,3 %) och ägg (3,4 %) medan den produkt som ökade mest var fjäderfäkött (10,1 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan december 2003 och december 2004 sjunkit med 0,6 %. I allmänhet har prisvariationerna varit mycket låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 9,8 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,6 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,4 %.