Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0609

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:8
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:8

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,9 % mellan augusti 2005 och augusti 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (7,7 %). Även index för ekonomibyggnader respektive underhåll av byggnader steg relativt mycket (6,4 % respektive 5,7 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var den enda post som sjönk mellan augusti 2005 och augusti 2006 (8,5 %).

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 7,6 % mellan augusti 2005 och augusti 2006. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 13,9 % respektive 47,0 %. Priserna på svin har också stigit och var nästan 10 % högre i augusti 2006 jämfört med augusti 2005. Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 12,6 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 4,4 % under perioden. Avräkningspriserna ökar generellt. Endast för mjölk och vissa andra mindre poster är priserna lägre i augusti 2006 än i augusti 2005.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,4 % mellan augusti 2005 och augusti 2006. Matpotatis (18,7 %) samt ägg (14,2 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var fjäderfäkött (4,4 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,0 % mellan augusti 2005 och augusti 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis och nöt- och svinkött har dock ökat med 7,1 respektive 2,9 %, medan priserna på matpotatis har ökat med 25,3 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,6 %.