Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Animalieproduktion

JO 48 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut.

- Rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG av den 1 juni 1993 samt 97/77/EG av den 16 december 1997 om statistiska undersökningar av populationen och produktionen av grisar, nötkreatur samt får och getter.

- Kommissionens beslut 94/432/EG, 94/433/EG och 94/434//EG av den 30 maj 1994 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv beträffande statistiska undersökningar av populationen och produktionen av grisar, nötkreatur samt får och getter

- Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

- Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Före EU-medlemskapet användes denna statistik i Sverige för marknadsbedömningar och var ett viktigt underlagsmaterial vid de prisöverläggningar på jordbruksområdet, som förekom fram till slutet av 1980-talet.

Till år 2002 har vissa förändringar genomförts beträffande redovisning av statistiken på animalieprodukter. Denna statistik publiceras fr.o.m. detta år som ett Statistiskt Meddelande (serie SM JO48) vilket innebär att den tidigare publikationen "Prisindex, priser, produktion och utrikeshandel inom livsmedelsområdet" inte längre existerar. Prisindex och priser publiceras i ett separat Statistiskt Meddelande (serie SM JO49).

Detta omfattar statistiken

Statistiken utgörs av följande tre delar:

·         Köttproduktion (djurslakt).

·         Mjölkinvägning och mejeriproduktion.

·         Invägning av ägg

 

Populationerna utgörs av:

·         Samtliga slakterier i landet för slakt av nötboskap, svin, får och getter samt kycklingar.

·         Samtliga mejerier (för komjölk) i landet.

·         Samtliga partihandelsföretag med invägning av ägg

 

Redovisade variabler är följande

·         Antal slaktdjursbesiktningar dvs antal hela och till hela omräknade halva kroppar.

·         Slakt av djur omräknat till kött (vara med ben), uttryckt i ton

·         Kvantitet invägd mjölk samt producerade kvantiteter mjölkprodukter

·         Fett- och proteinhalt i invägd mjölk

·         Kvantiteter invägda ägg

Så görs statistiken

Uppgifter om slakten per månad av nötkreatur, svin samt får och getter rapporteras in från alla slakterier i landet samlas in månadsvis till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras månadsvisa uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten per kvartal av fjäderfä insamlas från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Uppgifter om invägd mjölk samt produktion av mejeriprodukter vid landets mejerier insamlas månadsvis av Svensk Mjölk AB. Statistiken avseende dessa produkter baseras på bearbetningar av denna insamling.

Uppgifter om invägda kvantiteter ägg vid landets partihandelsföretag insänds månadsvis till EuroÄgg AB. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i denna statistik torde vara god, eftersom uppgiftsplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. Vidare saknas uppgifter från företag vilka svarar för endast ett fåtal procent av invägningen av ägg.

Bra att veta

Jämförbarheten över tiden är för de flesta uppgifter i denna statistik mycket god. Beträffande invägningen av ägg utökades i januari 2001 antalet uppgiftslämnande företag, vilket orsakade en höjning av de redovisade siffrorna med 6-7 %.

Annan statistik

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.