Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1506

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:04
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:04
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fjäderfäslakt rapporteras månadsvis för 2015

Kvantiteten invägd mjölk i april 2015 var 252 000 ton; 1 000 ton mindre än i april ett år tidigare och 3 % mindre mer än i mars i år. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2012 till april 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk låg på en oförändrad nivå jämfört med i april 2014, 67 000 ton. Produktionen av grädde var 8 800 ton. Hittills i år har det producerats 1 900 ton mer grädde än vid samma tidpunkt förra året.

Slakten av storboskap var marginellt högre än i april 2014, sammanlagt slaktades drygt 32 400 vuxna nötdjur. 1 900 kalvar slaktades vilket var 17 % mindre än samma månad föregående år. Slakten av svin var högre än för samma månad 2014, 214 000 djur slaktades och deras slaktvikt uppgick till 19 810 ton. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Nu finns slaktstatistik för fjäderfä redovisat per månad för 2015. Tidigare har redovisning skett per kvartal. I samband med justering till redovisning per månad har vi också börjat redovisa höns och kalkon exklusive kasserade slaktkroppar. Tidigare år är det endast kyckling som vi redovisat exklusive kasserade. 7 857 280 kycklingar, 237 820 hönor och 31 600 kalkoner slaktades i april. För samtliga grupper är det färre slaktade i april än i mars 2015. Slakten av höns har minskat mest, med 34 %.

I april 2015 har det levererats 8 500 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 7 % jämfört med samma månad 2014. Deras marknadsandel uppskattas till ca 82 % av den totala marknaden.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)