Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1612

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:10
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Färre kalvar slaktas, slaktas istället som vuxna

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2016 var 224 100 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till oktober 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i oktober 69 200 ton, vilket är något mindre än i oktober 2015. Hittills i år är skillnaderna små när produktionen av mjölkprodukter jämförs med förra året. Undantagen är smörproduktionen, som är cirka 6 % högre hittills i år, och produktionen av mjölkpulver som är drygt 10 % lägre. I övrigt är produktionsmängderna närmast oförändrade. Se Tabell 2 för mer detaljer.

Totalt slaktades drygt 34 600 vuxna nötkreatur och 1 400 kalvar i oktober 2016. Liksom tidigare månader i år är slakten av kalvar lägre än tidigare år. Det har blivit vanligare att slakta kalvarna som tjurar istället, något som indikeras av att de totala slaktvikterna inte minskat lika mycket som det totala antalet slaktade nötkreatur. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 11 500 ton, den visas i Figur B. I oktober 2016 slaktades det drygt 201 000 svin. Totalt hade de en vikt på drygt 18 500 ton, vilket är 1 400 ton mindre än samma månad förra året. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i oktober 2016 var drygt 700 ton. Det är marginellt mindre än i oktober 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Det slaktades drygt 12 300 ton fjäderfä i oktober 2016. Jämfört med oktober 2015 var slakten av kyckling och framför allt höns mindre, medan slakten av kalkoner var större. Kyckling svarar för knappt 95 % av vikten och 97 % av
antalet  slaktade fjäderfä. Figur E visar månadsvis hur slakten av fjäderfä utvecklats sedan 2015.

Ägginvägningsstatistiken är ännu inte tillgänglig för oktober, men den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas så fort den blir det.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)