Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1612

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Jan-okt

Jan-Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2013

2014

2015

2016

2014

2014

2015

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

81 825,73

87 921,70

94 111,23

72 583,23

78 696,70

81 898,41

7 669,23

8 099,37

8 016,35

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

117,40

126,54

136,86

104,47

114,44

119,10

11,04

11,78

11,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 855,45

3 558,33

3 448,79

3 066,44

2 786,54

2 574,99

245,94

351,74

216,22

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

4,51

4,16

4,04

3,59

3,26

3,01

0,29

0,41

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

451,97

421,22

465,85

344,88

367,61

417,12

38,17

44,72

53,72

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

2,92

3,35

3,69

2,75

2,99

3,38

0,30

0,35

0,39


Anm.:  Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner.
Note:  Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm.:  Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.

Note:  Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the
number of heads and the quantity may vary between years.

Anm.:  Före 2015 rapporterades slakten av fjäderfä per kvartal och följaktligen finns inga månadsuppgifter för 2014 och längre bakåt i tiden. De redovisade värdena är i dessa fall tredjedelar av kvartalsvärdena.

Note:  Before 2015 the reports on the slaughter of poultry were conducted per quarter of a year. Therefore, there are no monthly data for the year 2014 and earlier periods. For these years the values shown are thirds of the quarterly data.

Anm.:  Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra
syften, kasseras eller hemslaktas.

Note:  Values refer to the slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.