Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

·       Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG.

·       Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

·       Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Detta omfattar statistiken

Statistiken i detta Statistiska meddelande ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

·       Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion.

·       Mjölkinvägning och mejeriproduktion.

·       Invägning av ägg.

Populationerna utgörs av:

·       Samtliga slakterier för slakt av nötboskap, gris, får, get, häst eller fjäderfä.

·       Samtliga mejerier för komjölk som rapporterar sin invägning till LRF Mjölk. Deras volymer motsvarar mer än 99 % av den totala invägningen i Sverige.

·       Samtliga partihandelsföretag med invägning av ägg som är medlemmar i branschorganisationen Svenska Ägg.

Redovisade variabler är följande:

·       Antal slaktdjursbesiktningar d.v.s. antal hela och till hela omräknade halva kroppar som är godkända och avsedda för humankonsumtion.

·       Besiktigade slaktdjur omräknade till kvantitet kött (vara med ben) i ton, godkänd och avsedd för humankonsumtion.

·       Kvantitet invägd mjölk samt producerade kvantiteter mjölkprodukter.

·       Fett- och proteinhalt i invägd mjölk.

·       Kvantitet invägda ägg.

Så görs statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som LRF Mjölk (Lantbrukarnas riksförbund) samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2016 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 12 % av marknaden.

Bra att veta

Alla mejerier rapporterar inte till LRF Mjölk. Den kvantitet producerad mjölk som inte rapporteras beräknas vara försumbar.

Kvantiteterna slaktade djur avser endast djur för humankonsumtion slaktade vid slakteri. Hemslaktade djur, samt slaktade djur som ej går till humankonsumtion redovisas ej i detta Statistiska meddelande.

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i Tabell 5 inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I JO 27 SM 1701 redovisas ekologisk animalieproduktion. Eurostat tar också fram statistiken över produktion av kött och mejeriprodukter i medlemsländerna.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.