Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

 

 

År

Jan

Jan

Jan

Year

Jan

Jan

Jan

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

Kyckling

Chicken

Antal
 (1 000-tal)

1 000 Heads

94 111,23

99 293,00

100 024,64

7 248,25

8 596,54

..

Kvantitet
 (1 000 ton)

Quantity

136,86

148,49

148,54

10,84

12,77

..

Höns

Hens

Antal
 (1 000-tal)

1 000 Heads

3 448,79

3 108,11

3 383,42

272,57

522,62

..

Kvantitet
 (1 000 ton)

Quantity

4,04

3,64

3,96

0,32

0,61

..

Kalkon

Turkeys

Antal
 (1 000-tal)

1 000 Heads

465,85

517,62

511,33

31,88

42,86

..

Kvantitet
 (1 000 ton)

Quantity

3,79

4,22

4,29

0,28

0,36

..


Anm. Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner.

Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.
Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

The category Turkey consistsof several kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the number of heads and the quantity may vary between years.
Values refer to the slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa: Livsmedelsverket.
Source: National Food Administration.