Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

·        Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG.

·        Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

·        Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Detta omfattar statistiken

Statistiken i detta Statistiska meddelande ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

·        Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion.

·        Mjölkinvägning och mejeriproduktion.

·        Invägning av ägg.

Populationerna utgörs av:

·        Samtliga slakterier för slakt av nötboskap, gris, får, get, häst eller fjäderfä.

·        Samtliga mejerier för komjölk som rapporterar sin invägning till Jordbruksverket. Deras volymer motsvarar mer än 99 % av den totala invägningen i Sverige.

·        Samtliga partihandelsföretag med invägning av ägg som är medlemmar i branschorganisationen Svenska Ägg.

·        Företag i LBR som skickat djur till slakt. Gäller endast när regionalt fördelad slaktstatistik redovisas.

Redovisade variabler är följande:

·        Antal slaktdjursbesiktningar, det vill säga antal hela och till hela omräknade halva kroppar som är godkända och avsedda för humankonsumtion.

·        Besiktigade slaktdjur omräknade till kvantitet kött (vara med ben) i ton, godkänd och avsedd för humankonsumtion.

·        Kvantitet invägd mjölk samt producerade kvantiteter mjölkprodukter, inklusive invägd ekologisk mjölk och producerade kvantiteter ekologiska mjölkprodukter.

·        Fett- och proteinhalt i invägd mjölk.

·        Kvantitet invägda ägg.

·        Antal företag som skickat djur till slakt. Gäller endast när regionalt fördelad slaktstatistik redovisas.

Definitioner och förklaringar

Statistik över regionalt fördelad slakt i detta Statistiska meddelande tas fram genom en sambearbetning mellan Lantbruksregistret (LBR) och Jordbruksverkets slaktdatabas. Uppgifterna i LBR möjliggör en uppdelning på bland annat region och storleksgrupper. Dessa uppdateras årligen med hjälp av urvalsundersökningar och var tredje till fjärde år genom en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag.

För att klassas som ett jordbruksföretag i Lantbruksregistret ska företaget uppfylla något av följande kriterier:

·        brukade sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark, eller

·        brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark, eller

·        bedrev yrkesmässig trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal, eller

·        bedrev yrkesmässig trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta, eller

·        innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med första torsdagen i juni innevarande år innehade stor djurbesättning - minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 grisar eller 20 får och lamm eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Redovisade variabler över regionalt fördelad slaktstatistik i detta Statistiska meddelande är:

·        Antal slaktdjursbesiktningar d.v.s. antal hela och till hela omräknade halva kroppar som är godkända och avsedda för humankonsumtion.

·        Besiktigade slaktdjur omräknade till kvantitet kött (vara med ben) i ton, godkänd och avsedd för humankonsumtion.

·        Antal jordbruksföretag som skickat djur till slakterier.

Variablerna redovisas efter region, produktionsområde, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek samt efter besättningsstorlek av mjölkkor respektive am-och dikor.

Så görs statistiken

Uppgifter om slakt av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in av Livsmedelsverket månadsvis från samtliga slakterier. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

För regionalt fördelad statistik

Uttaget ur slaktdatabasen kopplas samman med Lantbruksregistret (LBR), innehållande uppgifter om jordbruksföretagen. För att korrekt koppla slaktade djur till ett företag, kopplas produktionsplats- och organisationsnummer i de båda registren mot varandra.

 

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Preliminärt uppskattas de saknade invägningsvärdena för 2019 uppgå till 13 % av marknaden.

Kvaliteten i slaktdatabasen

Då lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för slakterierna bedöms bortfallet gällande slakten vara mycket låg. Det genomförs dessutom regelbundna kontroller av slakterierna. Uppgifterna i denna databas anses vara av hög kvalitet.

Kvaliteten i LBR

Uppgifter i Lantbruksregistret uppdateras årligen med hjälp av urvalsundersökningar och andra register samt genom en totalundersökning av alla jordbruksföretag som genomförs var tredje till fjärde år.

Kvaliteten i kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen

Kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen görs med hjälp av person- och organisationsnummer samt produktionsplatsnummer. Mer än 99 % av alla slaktade nötkreatur och grisar har kunnat kopplas till ett LBR-företag. För får och lamm kan ungefär 96 % av slaktade djur kopplas till ett LBR-företag. Större delen av slaktade djur som redovisas under kategorin ”Okänd” finns på kopplingsbara jordbruksföretag, men som inte når upp till de kriterier som finns för att klassas som LBR-företag.

För att få en fullständig koppling mellan databaserna krävs att person-, organisations- eller produktionsplatsnummer finns i båda databaserna. I vissa fall förekommer ingen giltig identifieringsvariabel i slaktdatabasen och att en post från slaktdatabasen inte kan kopplas till Lantbruksregistret.

Slaktade djur som inte kan kopplas till ett godkänt LBR-företag, antingen på grund av att ingen koppling kunnat göras mellan slaktdatabasen och LBR eller att det kopplingsbara företaget inte uppfyllt kriterierna för att klassas som ett LBR-företag, särredovisas i alla tabeller som en separat kategori kallad ”Okänd”. Antalet slaktade djur som räknas till denna grupp utgör drygt 1 % av det totala antalet slaktade djur.

Det kan förekomma felkopplingar mellan registren. Dessa anses ha liten betydelse för det slutliga resultatet.

Bra att veta

Alla mejerier rapporterar inte in mejeriproduktion till Jordbruksverket. Den kvantitet producerad mjölk som inte rapporteras beräknas vara försumbar.

Kvantiteterna slaktade djur avser endast djur för humankonsumtion slaktade vid slakteri. Hemslaktade djur, samt slaktade djur som ej går till humankonsumtion redovisas ej i detta Statistiska meddelande.

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i Tabell 5 inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

För regionalt fördelad statistik

Produktionsplatsnummer för häst finns inte med i Lantbruksregistret, vilket omöjliggör koppling av slaktade hästar i slaktdatabasen till ett företag i Lantbruksregistret. Samtliga slaktade hästar redovisas därför under kategorin ”Okänd”. Slaktade hästar redovisas endast i tabell 9c och 10c.

För tabellerna där antal slaktade djur och vikten av slaktade djur redovisas efter besättningsstorleken av mjölkkor respektive am- och dikor, bygger denna indelning på uppgifter från LBR som gällde för juni 2019.

Annan statistik

I JO 27 SM 1901 redovisades ekologisk animalieproduktion. Eurostat tar också fram statistiken över produktion av kött och mejeriprodukter i medlemsländerna.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.