Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.c. Antal slaktade hästar samt får och lamm 2019, 1 000-tal

9.c. Number of slaughtered horses, sheep and lambs 2019, 1 000 heads

Område

Häst

 

Tackor och baggar

Lamm

 

Summa Får och lamm

Län

Stockholm

-

1,12

5,71

6,83

Uppsala

-

1,37

6,04

7,40

Södermanland

-

1,27

7,92

9,18

Östergötland

-

3,28

16,81

20,09

Jönköping

-

1,89

10,87

12,76

Kronoberg

-

1,13

6,98

8,11

Kalmar

-

3,16

14,72

17,88

Gotland

-

4,78

28,54

33,32

Blekinge

-

1,21

6,95

8,16

Skåne

-

5,00

28,65

33,65

Halland

-

1,55

10,18

11,73

Västra Götaland

-

5,14

29,83

34,98

Värmland

-

1,00

4,54

5,55

Örebro

-

0,97

6,77

7,74

Västmanland

-

0,57

3,76

4,34

Dalarna

-

0,83

5,77

6,59

Gävleborg

-

0,93

4,65

5,57

Västernorrland

-

0,26

1,52

1,78

Jämtland

-

0,35

1,92

2,27

Västerbotten

-

0,41

2,08

2,49

Norrbotten

-

0,25

1,60

1,85

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

-

1,71

11,14

12,85

Götalands mellanbygder

-

9,55

53,28

62,83

Götalands norra slättbygder

-

3,25

17,75

21,00

Svealands slättbygder

-

5,36

28,94

34,30

Götalands skogsbygder

-

12,01

68,36

80,37

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

2,31

13,17

15,48

Nedre Norrland

-

1,52

9,02

10,54

Övre Norrland

-

0,76

4,13

4,89

Storleksgrupp åkermark, hektar

–2,0

-

3,03

15,46

18,49

2,1–5,0

-

1,94

9,90

11,84

5,1–10,0

-

4,05

20,48

24,53

10,1–20,0

-

5,41

27,46

32,87

20,1–30,0

-

3,62

20,84

24,47

30,1–50,0

-

4,69

27,68

32,37

50,1–100,0

-

6,79

40,92

47,72

100,0–

-

6,93

43,05

49,97

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

–2,0

-

1,77

8,53

10,31

2,1–5,0

-

0,94

4,46

5,39

5,1–10,0

-

2,91

14,59

17,50

10,1–20,0

-

4,75

24,84

29,59

20,1–30,0

-

3,61

19,18

22,79

30,1–50,0

-

4,87

27,47

32,34

50,1–100,0

-

7,15

42,68

49,83

100,0–

-

10,47

64,04

74,51

Okänd

1,85

1,92

8,15

10,07

Hela Riket

2019

1,85

38,39

213,94

252,33

2018

2,11

43,17

237,92

281,09

2017

2,27

37,69

224,29

261,98

2016

2,67

 

33,31

218,41

 

251,71


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

 

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.