Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2019, 1 000-tal

11.a. Number of slaughtered animals by herd size of dairy cows 2019, 1 000 heads

 

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

Inga mjölkkor

 

 

 

 

 

1–24

25–49

50–74

75–99

100–199

200–

 

 

Okänd

 

Summa 

Kategori

Kalv

0,05

0,17

0,18

0,26

0,38

0,39

13,41

0,06

14,90

Stut

0,36

2,19

2,49

1,44

3,09

1,98

22,33

0,17

34,06

Tjur

0,43

1,66

2,24

1,52

4,17

4,65

47,64

0,28

62,58

Kviga

0,40

2,78

3,35

3,19

7,84

7,82

154,38

0,24

180,01

Ko

2,14

9,88

13,67

9,53

28,31

29,63

47,81

0,56

141,55

Summa Storboskap

3,32

16,52

21,76

15,69

43,41

44,08

272,16

1,26

418,19

Summa Nötkreatur

3,37

16,69

21,94

15,95

43,80

44,47

285,57

1,31

433,10

Slaktgris

..

3,80

5,14

3,26

9,75

25,11

2 445,82

14,53

2 507,41

Sugga

..

0,05

0,19

0,17

0,34

0,44

36,07

0,12

37,39

Galt

..

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,90

0,26

1,19

Unggris

-

..

..

..

..

..

4,86

0,10

5,10

Unggalt

-

0,02

..

..

0,07

0,12

18,33

0,04

18,61

Summa Gris

0,02

3,89

5,48

3,50

10,17

25,75

2 518,24

15,08

2 582,13

Tackor och baggar

0,20

0,42

0,23

0,09

0,33

0,11

35,09

1,92

38,39

Lamm

0,54

1,93

1,08

0,33

1,33

1,38

199,20

8,15

213,94

Summa Får och lamm

0,73

2,35

1,31

0,42

1,66

1,49

 

234,29

 

10,07

 

252,33


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Besättningsstorlekarna gäller första torsdagen i juni.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.
Herd sizes refer to first Thursday in June.