Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2019, 1 000-tal

12.a. Number of slaughtered animals by herd size of suckler cows 2019, 1 000 heads

 

Besättningsstorlek, antal am- och dikor

 

Inga am- och dikor

 

 

 

 

 

1–24

25–49

50–74

75–99

100–199

200–

 

 

Okänd

 

Summa 

Kategori

Kalv

3,88

1,11

0,37

0,24

0,17

0,20

8,88

0,06

14,90

Stut

6,17

2,90

1,46

0,85

0,68

0,64

21,19

0,17

34,06

Tjur

14,02

8,84

4,84

3,10

4,19

2,07

25,23

0,28

62,58

Kviga

40,78

25,11

12,50

8,56

11,18

3,17

78,47

0,24

180,01

Ko

16,14

12,14

5,82

3,48

4,38

2,30

96,72

0,56

141,55

Summa Storboskap

77,11

48,99

24,61

16,00

20,43

8,18

221,62

1,26

418,19

Summa Nötkreatur

80,99

50,10

24,98

16,24

20,60

8,38

230,50

1,31

433,10

Slaktgris

74,84

47,32

30,57

8,40

57,36

..

2 261,25

14,53

2 507,41

Sugga

3,69

1,29

0,20

..

1,03

..

30,73

0,12

37,39

Galt

0,12

0,05

..

-

0,02

..

0,74

0,26

1,19

Unggris

0,24

0,12

0,01

..

0,03

..

4,57

0,10

5,10

Unggalt

0,59

1,26

0,24

..

0,33

..

16,05

0,04

18,61

Summa Gris

79,89

50,36

31,28

8,44

58,77

..

2 324,75

15,08

2 582,13

Tackor och baggar

6,00

1,54

0,42

0,27

0,27

0,04

27,94

1,92

38,39

Lamm

31,34

8,76

2,23

1,24

1,56

0,07

160,61

8,15

213,94

Summa Får och lamm

37,34

10,29

2,65

1,50

1,83

0,10

 

188,55

 

10,07

 

252,33


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Besättningsstorlekarna gäller första torsdagen i juni.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.
Herd sizes refer to first Thursday in June.