Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Nya uppgifter gör att slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä uppdateras för perioden februari 2020–mars 2020. Den totala slaktvikten av nötkreatur revideras upp med drygt 6 respektive 9 % för dessa månader. För samma månader justeras den totala slaktvikten av gris upp med drygt 8 respektive 10 %. Den totala slaktvikten av får och lamm för mars 2020 revideras upp med knappt 1 %. För slakten av fjäderfä justeras statistiken upp med ungefär 3 % för både februari och mars 2020.

Fördelning av den totala slakten

I april 2020 uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 400 ton. Störst andel, 45 %, utgjordes av slakten av gris. Därefter följer slakten av fjäderfä, 29 %, och slakten av nötkreatur, 25 %. Slakten av får och lamm utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (april 2020)

Figure A. Share of the total slaughter weight (April 2020)

 

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I april 2020 vägdes det in totalt 235 400 ton mjölk vid mejerierna. Ekologisk mjölk utgjorde ungefär 17 %, eller 40 800 ton, av den totala mjölkinvägningen. Den totala mjölkinvägningen minskade med knappt 2 % jämfört med april 2019, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade marginellt.

Under månaden producerades det 57 000 ton konsumtionsmjölk och 19 400 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk minskade med knappt 8 % jämfört med siffrorna för april 2019, medan produktionen av syrade produkter ökade med ungefär 3 % jämfört med motsvarande månad förra året.

Vid mejerierna producerades det även 6 000 ton grädde, 7 100 ton ost, 2 000 ton smör samt 5 600 ton mjölkpulver. I jämförelse med statistiken för april 2019, var det bara smör som hade en ökad produktion. Under april 2020 producerades det 21 % mer smör än under april 2019. Produktionen av grädde, mjölkpulver och ost minskade med 27, 22 respektive 1 % jämfört med april 2019.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I april 2020 slaktades det 37 600 nötkreatur, varav 1 300 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 100 ton, vilket är en ökning med drygt 8 %.

Kategorin Ungtjur utgjorde störst andel, 37 %, av slaktvikten av nötkreatur. Jämfört med april 2019 ökade slakten av Ungtjur med 9 %. Jämfört med april 2019 hade kategorin Kviga den största ökningen, 18 %, medan kategorin Yngre tjur hade den största minskningen, 5 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Utvecklingen av slakt av gris

230 200 grisar slaktades i april 2020. Den totala slaktvikten av gris var 21 700 ton, vilket är en ökning med 5 % i jämförelse med april 2019. Ungefär 95 % av slaktvikten av gris utgjordes av kategorin Slaktgris, vilken ökade med drygt 5 % jämfört med april 2019.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm minskade med 4 % jämfört med motsvarande förra året. Under april 2020 slaktades det 16 600 får och lamm och den totala slaktvikten var 350 ton.

Knappt 87 % av den totala slaktvikten av får och lamm utgjordes av lamm. Slakten av lamm minskade med knappt 5 %. För den mindre kategorin Tackor och baggar minskade slakten med ungefär 4 %.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Kvantiteten slaktade fjäderfän var i april 14 200 ton. Slakten av fjäderfä ökade med drygt 5 % i jämförelse med april 2019. Slakten av fjäderfä utgjordes till knappt 94 % av kyckling. Slakten av kyckling ökade med 3 % jämfört med statistiken för april 2019. För de mindre kategorierna Höns och Kalkon ökade slakten av höns med 91 %, medan slakten av kalkon minskade med drygt 9 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i april 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare år visas i figur G och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)