STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:1

 

Försäljning av handelsgödselmedel 2004/05

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljningen i kvantitet vara
Försäljningen - resultat
Prisutvecklingen

Försäljningen i kvantitet vara

Försäljningen av handelsgödsel (mineralgödsel) uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2004/05 till 724 Mkg. Försäljningen minskade med 15 % eller 127 Mkg jämfört med året innan.

Av den totala försäljningen bestod 52 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel (N, P, K resp. S) och resterade 48 % av sammansatta gödselmedel av typ NP, NK. PK och NPK. Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 373 Mkg, en nedgång med 23 % jämfört med 2003/04. Sammansatta gödselmedel uppgick till 351 Mkg och minskade därmed med 4 %.

Försäljningen - resultat

Försäljningen av handelsgödsel har under den senaste 5-års perioden minskat med 26 %. Mellan åren 2003/04 och 2004/05 minskade främst försäljningen av enkla kvävegödselmedel med nästan 24 % och uppgick till 361 Mkg, en minskning med 114 Mkg. Uttryckt i rent växtnäringsämnen motsvarar detta en minskning med 15 % för rena kvävegödselmedel.

Den främsta orsaken till den minskade användningen av kväve i mineralgödsel är minskad spannmålsareal 2005 jämfört med 2004. Detta förstärks av att drygt hälften av minskningen av arealen utgörs av höstvete, som vanligen tillförs högre givor än vårsådd spannmål. Låga spannmålspriser kan också ha bidragit till en viss försiktighet i gödslingen av spannmål.

Arealen ekologisk odling ökade med 60 000 ha mellan 2003/04 och 2004/05. Övergången till ekologisk odling kan i viss mån bidra till minskad användning av mineralgödsel även om en tämligen stor del av den omlagda arealen gödslats svagt före omläggningen.

Övergången från spannmålsodling till vall eller uttagen areal med permanent växtlighet minskar kväveutlakningen. En modellberäkning som genomförts vid SLU på uppdrag av Jordbruksverket visar att den minskade spannmålsodlingen kan ha lett till minskad kväveutlakning med ca 2 000 ton kväve. Merparten av denna arealförändring ägde rum mellan 2004 och 2005.

Konstaterade arealförändringar kan inte ses som permanenta. En eventuell ökad odling av ettåriga energigrödor kan ge upppov till att användningen av gödselmedel och utlakningen åter stiger.

Förbrukningen av ekologiska gödselmedel, uttryckt i rent kväve, har ökat ganska kraftigt, från ca 1 000 ton till drygt 1 400 ton kväve.

Prisutvecklingen

I jordbrukets produktionsmedelsprisindex, PM-index, ingår en delindexserie för handelsgödsel som återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrat försäljningsmönster. Effekten av förändrade relationer mellan olika slag av handelsgödsel påverkar således inte denna prisindexserie. Från och med januari 1995 ingår även jordförbättringsmedel i denna delindexserie, men detta påverkar serien endast marginellt. Enligt denna serie ökade priserna på handelsgödsel mellan 2003/04 och 2004/05 med i genomsnitt 8 %.