STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:1

 

Försäljning av handelsgödselmedel 2004/05

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Allmänt om statistiken

Allmänt om statistiken

Statistiken om försäljning av handelsgödselmedel samlas in genom en enkätundersökning till tillverkare och importörer av handelsgödsmedel. Enligt lag skall miljöavgift erläggas med hänsyn till medlens kväve- och kadmiuminnehåll (1,80 kr/kg kväve och 30 kr/gram kadmium överstigande 5 gram/ton fosfor). Från det register som upprättas över de företag som betalar gödselmedelskatt hämtas underlag för enkätundersökningen. I årets undersökning har ett 30-tal företag ingått, varav de fem största svarar för 95 % av den totala försäljningen.

Undersökningen sker samordnat mellan Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (SCB). Jordbruksverkets statistik inriktar sig på försäljningen i ton vara och per produkt, medan SCB:s redovisning (Statistiska Meddelanden, MI 30 SM0601) sker uttryckt i rent växtnäring och fördelad på län.

Resultatet redovisas för gödselåret 2004/05 (1 juli 2004 - 30 juni 2005), vilket sammanfaller med branschens redovisningsår.

Statistikens kvalitet

I denna statistik har ej hänsyn kunnat tas till eventuella lagerförändringar på enskilda gårdar eller i handelsledet och statistiken redovisar därför inte användningen av handelsgödselmedel under året. De uppgifter som redovisas är baserade på den försäljning som sker till jordbruket och trädgårdsnäringen.

Viss direktimport av handelsgödsel, vid sidan om officiella kanaler, förekommer.I rapporten "Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?" (SOU 2003:9) uppskattas den illegala införseln till knappt 5 % av försäljningen.

Användningen av handelsgödsel i skogsbruket eller de specialgödselmedel som används för golfbanor samt organiska gödselmedel ingår inte i denna rapport.