STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:1

 

Försäljning av mineralgödsel 2005/06

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljningen i kvantitet vara
Försäljningen - resultat
Prisutvecklingen

Försäljningen i kvantitet vara

Försäljningen av mineralgödsel (handelsgödsel) uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2005/06 till 712 Mkg. Försäljningen minskade med knappt 1 % eller 12 Mkg jämfört med året innan.

Av den totala försäljningen bestod 52 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel (N, P, K respektive S) och resterade 48 % av sammansatta gödselmedel av typ NP, NK. PK och NPK. Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 372 Mkg, en nedgång med 1 % jämfört med 2004/05. Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 340 Mkg och minskade därmed med 3 %.

Försäljningen - resultat

Försäljningen av mineralgödsel har under den senaste 5-års perioden minskat med 20 %, men mellan de två senaste åren är nedgången marginell. Mellan åren 2004/05 och 2005/06 minskade försäljningen av sammansatta gödselmedel med 3 %, och då främst beroende på att NPK-gödselmedlen minskade. Även NP- och PK-gödselmedlen har minskat medan NK-gödselmedlen ökade sin försäljning.

Försäljningen av kväve, uttryckt som ren växtnäring har mellan åren minskat något och är nu den lägsta sedan 1960-talet. Sett till den minskning som skett av arealen spannmål kunde en större förändring ha förväntats. En ökad odling av höstsäd jämfört med 2004/05 kan dock ha motverkat en minskad kväveförsäljning. Odlingen av oljeväxter har också ökat, vilket även ökar kvävebehovet.

Svag lönsamhet i växtodlingen bedöms ha bidragit till en minskad gödsling med fosfor och kalium. Dessutom har gödselmedel med lägre fosfor- och kaliumhalter introducerats de senaste åren, vilket medfört att tillförseln av dessa näringsämnen minskat mer än kvävegödslingen. På många gårdar med djurhållning balanserar fosfor i stallgödseln bortförseln av fosfor från fälten. På gårdar utan djurhållnng kan nivån på fosforgödslingen leda till ett tärande på förrådet i marken. Vanligtvis finns ett uppbyggt förråd av fosfor i matjorden till följd av högre gödsling än bortförsel under andra halvan av 1900-talet.

Arealen ekologisk odling förändrades marginellt mellan 2005 och 2006. Den ekologiska odlingen bedöms därför inte ha haft någon inverkan på förändringen av försäljning av mineralgödselkväve.

Förändringarna i arealanvändningen ska inte ses som permanenta. En eventuellt ökad odling av ettåriga energigrödor skulle kunna ge upphov till att användingen gödselmedel åter stiger. De för tillfället stigande spannmålspriserna kan också ge upphov till en ökad användning mineralgödsel.

Prisutvecklingen

I jordbrukets produktionsmedelsprisindex, PM-index, ingår en delindexserie för mineralgödsel som återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrat försäljningsmönster. Effekten av förändrade relationer mellan olika slag av mineralgödselmedel påverkar således inte denna prisindexserie. Från och med januari 1995 ingår även jordförbättringsmedel i denna delindexserie, men detta påverkar serien endast marginellt. Enligt denna serie ökade priserna på mineralgödsel mellan 2004/05 och 2005/06 med i genomsnitt 4 %.