STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:1

 
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2006
Investments in agricultural machinery and equipment in 2006
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar ökade jämfört med år 2003

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap har uppskattats till 5 074 miljoner kr år 2006. Jämfört med år 2003 (det senaste helt jämförbara året) innebär detta en ökning med 542 miljoner kr eller 12 procent räknat i löpande priser. (I tabell 1 redovisas de totala investeringarna fördelade på de större produktgrupperna.)

Under de senaste tre åren har investeringarna ökat i främst traktorer och transportredskap. Detta kan delvis hänföras till allt större brukningenheter, vilket resulterar i att transporterna ökar. En annan orsak torde vara entreprenadarbete, som är den vanligaste verksamhet som har samband med jordbruket. I rappporten 2007:3 (www.sjv.se. Statistik), Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster, redovisas att näringsverksamhet svarar för 28 procent av omsättningen och jordbruksverksamheten för 72 procent av jordbruksföretagens omsättning. Enligt denna rapport har arbete på entreprenad en total omsättning om 3,1 miljarder kr. "Entreprenad åt andra jordbruksföretag" var vanligast och svarade för ungefär hälften av allt entreprenadarbete.

Investeringar 1970 - 2006

Sedan mitten av 1970-talet (1975-80) har jordbrukets investeringar trendmässigt ökat räknat i fasta priser. I början av 1990-talet sjönk investeringarna markant med ca 25 procent för att från år 1995 åter visa en uppgång, men inte fullt så kraftig (ca 5 %). Mellan de två senaste helt jämförbara åren, dvs. år 2003 och 2006, ökade investeringarna i fasta priser med 4 procent. (I tabell 5 redovisas investeringarna från år 1970 i både fasta och löpande priser.)

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970-2006, i 2006 års priser.

Investments in the agricultural sector in machinery and equipment 1970-2006, in constant prices (2006)