STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:01

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater
Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Den senaste gjordes för investeringarna år 2009 (se Statistikrapport 2011:3). Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Summan av försäljningsvärdet för företagen ingående i urvalet har sedan år 2003 motsvarat 76-78 % av populationens totala försäljningsvärde. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2011 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

För andra året i följd steg investeringarna i traktorer, från 2 421 miljoner år 2010 till 2 652 miljoner kronor år 2011, en tioprocentig ökning.  De utgör cirka 38 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, något mer än genomsnittet sedan 1970. Antalet försålda traktorer steg med uppskattningsvis 8 %. Snitteffekten hos en traktor såld 2011 var 132 hästkrafter, 2 hästkrafter mindre än föregående år.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i jordbearbetningsredskap steg med 14 % till 250 miljoner kronor år 2011. Nivån är dock långt ifrån toppåret 2008 då de uppgick till 435 miljoner. Redskap för sådd och spridning såldes till ett värde av 330 miljoner kronor under året, en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Även för denna redskapstyp är toppnoteringen från år 2008, då försäljningen var mer än dubbelt så stor i löpande priser.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

Redskap för skörd och tröskning såldes till större värden år 2011 än föregående år, en ökning med 26 % förde upp investeringsnivån till 1 274 miljoner kronor och bröt de senaste årens begynnande negativa trend. Den främsta orsaken är att försäljningen av skördetröskor ökat kraftigt. Inom kategorin Redskap för rotfrukter har det också skett en kraftig ökning, investeringarna har stigit från 14 miljoner kronor år 2010 till 34 miljoner år 2011. Då de steg även föregående år tycks det som att den tidigare starkt minskande trenden åtminstone tillfälligt är bruten.

Transportredskap och lastapparater

Även investeringarna i Transportredskap och lastvagnar ökar för andra året i rad. Ökningen är inte lika stor som 2010, men uppgår i alla fall till 15 %. Investeringssumman var 585 miljoner kronor.

Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölningsutrustning krympte för andra året i rad. Till skillnad från år 2010 var minskningen relativt stor år 2011, 22 %. 188 miljoner kronor var den summa som investerades, så låga har nivåerna inte varit sedan 2006. Investeringarna i stallutrustning och övrig inomgårdsutrustning, däremot, ökade med 23 % till 629 miljoner kronor. Investeringarna i torkar och kvarnar har stigit från 171 miljoner kronor år 2010 till 195 miljoner år 2011. Med denna 14 procentiga ökning ligger investeringsnivån för dessa verktyg fortfarande inom det spann den gjort det senaste decenniet. Investeringarna i redskap för grundförbättring utmärker också sig som ett av få områden där investeringarna minskat år 2011 jämfört med 2010. Efter en 44 procentig nedgång var de bara 7 miljoner kronor. Ökningen i investeringar i skogs- och trädgårdsredskap begränsade sig till 6 %, men så är detta också en kategori där investeringsnivåerna är relativt stabila. År 2011 investerades det för 339 miljoner kronor. I investeringar i redskap för underhåll och rengöring skedde inga stora förändringar år 2011. Precis som året innan gjordes investeringar till ett värde av cirka 174 miljoner kronor, vilket dock är relativt mycket jämfört med de år som föregår 2010.