STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:5

 

Försäljning av mineralgödsel 2008/09

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljning
Enkla gödselmedel
Sammansatta gödselmedel
Försäljning av rena växtnäringsämnen
Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling
Prisutveckling

Försäljning

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2008/09, dvs. under perioden 1 juli 2008 - 30 juni 2009, till 566 800 ton. Försäljningen minskade med 28 % eller 215 700 ton jämfört med året innan.

Av den totala försäljningen bestod 62 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel och resterande 38 % av sammansatta gödselmedel av typ NP, NK, PK och NPK.

Enkla gödselmedel

Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 351 500 ton 2008/09. Det är en minskning av försäljningen med 15 % jämfört med året innan. Enkla kvävegödselmedel stod för 98 % av försäljningen av enkla gödselmedel 2008/09. Försäljningen av enkla kvävegödselmedel minskade med 14 % jämfört med året innan. Försäljningen av enkla fosforgödselmedel och enkla kaliumgödselmedel minskade med 55 % respektive 56 %. Försäljningen av enkla svavelgödselmedel ökade med 118 % (90 ton) 2008/09.

Sammansatta gödselmedel

Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 215 200 ton 2008/2009. Försäljningen minskade med 41 % jämfört med året innan. Försäljningen av NPK-gödselmedel minskade med 41 % (se figur A). Försäljningen av NPK har varit relativt konstant mellan gödselåren 2000/01-2006/07. Gödselåret 2007/08 var försäljningen ovanligt hög för att sedan 2008/09 vara ovaligt låg. NPK-gödselmedel står för 89 % av försäljningen av sammansatta gödselmedel. NPK 27-3-5 är den NPK-produkt det såldes mest av 2008/09, 58 700 ton och stod därmed för 31 % av den totala NPK försäljningen. Försäljningen av PK, har minskat varje år under de senaste sju åren lika så 2008/2009 (se figur B). Försäljningen av NP och NK har också minskat sedan gödselåret 2000/01.

Figur A. Försäljning av NPK 2000/01-2008/09

Figur B. Försäljning av NP, PK och NK 2000/01-2008/09

Försäljning av rena växtnäringsämnen

I tabell 2 på sidan 8 och i diagram 2 på sidan 9 redovisas försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen. Försäljningen av kväve minskade med 24 % 2008/09 jämfört med året innan. Försäljningen av fosfor minskade med 45 %, försäljningen va kalium med 46 % och försäljningen av svavel med 33 %. '

Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling

Kvantitet sålda gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling redovisas separat och är inte inräknande i totalen för mineralgödsel. Uppgifterna samlas in via handelskanaler för mineralgödsel. I vilken utsträckning dessa handelskanaler omfattar all försäljning av gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling är oklart. Försäljningen uppgick till 22 000 ton 2008/09.

Prisutveckling

I jordbrukets produktionsmedelsindex, PM index, ingår en delindexserie för mineralgödsel- och jordförbättringsmedel. Den återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrade försäljningsmönster. Det innebär att förändrade relationer mellan olika slag av gödselmedel inte påverka indexserien. Jordförbättringsmedel ingår i serien sedan 1995 men påverkar serien endast marginellt. Enligt denna serie ökade priserna på mineralgödsel mellan 2007/08 och 2008/09 med 32 %. Priserna på enkla gödselmedel ökade med 31 % och priserna på sammansatt gödselmedel ökade med 33 %.