STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

 

Omfattning, behandling och tillförlitlighet

Statistiken i den här rapporten baseras på data från en enkätundersökning som skickats ut till 7 500 svenska lantbruksföretag. Urvalet skedde slumpmässigt från Jordbruksverkets lantbruksregister efter stratifiering baserad på produktionsområde och företagets odlingsareal och täcker med proportionell allokering 11 % av respektive urvalsgrupp. Risken för urvalsfel, eller osäkerhet i resultaten som ett resultat av ett icke representativt urval bedöms som liten. Svarsbortfallet på enkäten var 44 %, till vilket tillkommer ett varierande partiellt bortfall på upp till 16 %, beroende på enkätfråga. Bortfallen innebär viss risk för systematiska fel i resultaten, beroende på över- eller underrepresentation av specifika grupper bland de svarande.

Mätfelet i resultaten kan i vissa fall vara betydande. Vissa frågor var komplexa och/eller svåra att tolka, vilket resulterat i felaktigt ifyllda svarsalternativ och partiellt bortfall. Vissa frågor saknade svarsalternativ för osäkra eller negativa svar, vilket gör det svårt att bedöma orsaken till saknade svar och ökar risken för felaktiga svar. Svarsalternativen på frågorna 13 och 22 är i viss mån inte exklusiva eller graderbara. I alla analyser har dock svaren tolkats utifrån en linjär skala där svarsalternativet ”Stämmer mycket bra” representerar ett numeriskt värde på 1, och ”Stämmer inte alls” representerar ett värde på 5. Detta baseras på ett antagande om respondenternas tolkning av frågorna och kan ha resulterat i felaktiga resultat.

Data har analyserats med avseende på lantbrukarnas ålder, geografiska hemvist (på länsnivå) samt baserat på angiven klimatmedvetenhet, utifrån svaret på fråga 22:1. Vid analys av svaren på frågorna 13 och 22 har svarsalternativ 1 och 2 designerats som positiva, svarsalternativ 4 och 5 som negativa och svarsalternativ 3 som indifferent. Vid analys utifrån angiven klimatmedvetenhet har data analyserats (efter kontroll av normalfördelning) med hjälp av Student’s t-test och presenterats som medelvärden med tillhörande standardavvikelser (SD). Medelvärden har betraktats som skilda vid p < 0,01, vilket innebär att risken för att skillnaden mellan de analyserade medelvärdena skulle bero på slump beräknats till mindre än 1 %.

Relaterad statistik

”Bioenergi från jordbruket. Åkerbränslets roll i den svenska energiförsörjningen”. Statistikrapport 2013:2.

”Ett klimatvänligt jordbruk 2050”. Rapport 2012:35.

”Energianvändning i växthus 2011. Tomat, gurka och prydnadsväxter”. Statistikrapport 2012:5.