STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Faktorer upplevda som viktiga för att minska jordbrukets klimatpåverkan

4. Factors deemed important to reduce agricultural impact on climate change

Vilka delar av jordbrukets produktion tror du är viktigast att förändra
för att minska jordbrukets klimatpåverkan?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel av svarande (%)

Minska energianvändningen

43,3

Byta energislag för uppvärmning

21,8

Öka foderutnyttjandet eller kväveeffektiviteten

15,3

Minska foderspillet

6,2

Välja fodermedel med låg klimatpåverkan

20,6

Röta gödsel för biogasproduktion

18,0

Optimera gödslingen

29,7

Minska växtnäringsläckaget

38,2

Källsortera mera

10,1

Val av transporter

18,0

Annat

4,1

Öka avkastningen per hektar i växtodlingen

18,1

Antal svarande

3593