STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Preliminär statistik om åkermarkens användning år 2013 tillsammans med tidigare års statistik om skördens storlek per hektar kan användas för att ge ett underlag för att bedöma skördens storlek år 2013. Observera att underlaget inte tar någon hänsyn till temperatur, nederbörd, såtidpunkt och alla andra faktorer under en växtodlingssäsong vilket påverkar 2013 års skörd. Underlaget visar endast hur stor skörden skulle bli om skörden per hektar blir lika stor som genomsnittet de senaste fem åren respektive precis lika stora som normskördarna. Normskördarna bygger något förenklat på de senaste 15 årens genomsnittliga hektarskördar. Normskörden som publicerades år 2012 har använts. Förändringarna i normskördar är små mellan åren. 2013 års normskördar publiceras i början av juni. De vanligaste spannmålsgrödorna redovisas i detalj tabell 2 till tabell 5. För mindre vanliga grödor ges hektarskördarna per produktionsområde.

Eftersom odlingens omfattning av olika grödor kan variera mellan områden med olika förutsättningar över åren har underlaget beräknats dels med arealer och hektarskördar per län som utgångspunkt och dels med arealer och hektarskördar i de åtta produktionsområdena som utgångspunkt. Skillnaderna i resultat mellan att summera totalskördarna per län och totalskördarna per produktionsområde är försumbara.

Underlag för spannmålsskördens storlek: 4,6-4,7 miljoner ton

2013 års totalskördskörd av spannmål blir 4,7 miljoner ton om den beräknas med normskördar som underlag.  2013 års skörd beräknad med de senaste fem årens genomsnittliga skörd blir något lägre 4,6 miljoner ton.  Det innebär att de senaste fem årens skördar har varit något lägre än normskörden.

Förklaringar till skillnaderna mellan femårsgenomsnittet och normskördarna är t.ex. att årsmånen får större genomslag när endast fem år används för att beräkna den genomsnittliga skörden jämfört med om 15 år används.

Underlag för skörden av oljeväxter knappt 0,4 miljoner ton

För oljeväxterna raps och rybs blir totalskörden beräknad med 5- årsgenomsnitt som underlag och en summering av länens totalskördar 0,36 miljoner ton. Används produktionsområden istället blir totalskörden något högre 0,37 miljoner ton. Baseras underlaget på normskördar blir totalskörden 0,39 miljoner ton.

Underlag för totalskördens storlek år 2013 beräknad med femårsgenomsnitt och med normskörd med utgångspunkt från hektarskördar och arealer inom produktionsområden

Gröda

Areal

 

5-årsgenomsnitt

Totalskörd 1000 ton

Normskörd

Totalskörd 1000 ton

Höstvete

214 624

1 368

1 376

Vårvete

116 329

481

486

Höstråg/Råg

25 624

149

153

Höstkorn

13 854

74

77

Vårkorn

375 974

1 621

1 618

Havre

201 964

770

799

Rågvete

24 159

121

119

Blandsäd

15 756

49

51

Summa spannmål 

988 286

4 631

4 680

Höstraps

77 617

273

284

Vårraps

49 284

96

99

Höstrybs

415

1

1

Vårrybs

2 536

3

3

Summa raps och rybs

129 854

373

387