STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2013/14

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Försäljning av mineralgödsel
Näringsinnehåll

Bra att veta

Rapporten framför dig beskriver försäljningen av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk i Sverige under ”gödselåret” 2013/14, det vill säga mellan den 1 juli 2013 och den 30 juni 2014. Statistiken redo­visar sålda mängder gödsel uppdelat på olika typer av gödselmedel, men också mängder rena närings­ämnen. För att kunna få en relativ bild av 2013/14 års försäljning visas också jämförbara data för tidigare gödselår, som längst tillbaka till 1983/84.

Det är viktigt att hålla i åtanke att de resultat som visas här gäller försäljningen av gödselmedel, vilket inte är direkt jämförbart med användningen, även om försäljning och användning har skiljt sig åt med mindre än 10 % under det senaste decenniet. Det är också viktigt att veta att termen ”mineralgödsel” inte in­kluderar stallgödsel.

Resultaten som presenteras gäller makronäringsämnena kväve (N), fosfor (P), kalium (K) och svavel (S). Många av de gödselmedel som säljs innehåller i olika utsträckning även andra makro- och mikronäringsämnen som kalcium, magnesium, mangan och bor. Det är den totala sammansättningen av ett gödselmedel som styr användning och inköp, varför det kan vara svårt att dra slutsatser om olika gödselsammansättningars specifika betydelse utifrån de data som presenteras här. Man bör också ha i åtanke att olika grödor kräver olika näringstillsatser, och att olika mark- och tillväxtförhållanden kan leda till specifika näringsbehov olika år.

Försäljning av mineralgödsel

Den totala svenska försäljningen av mineralgödsel uppgick till 757 484 ton under gödselåret 2013/14, en ökning med 11 % jämfört med föregående gödselår och 16 % högre än den genomsnittliga försäljningen under de fem närmast föregående åren (figur A, tabell 1). Sedan mitten av 1980-talet har försäljningen minskat med 52 % räknat i vikt gödselmedel.

Enkla gödselmedel – som enbart innehåller ett av de tre näringsämnena kväve, fosfor eller kalium  – stod för 59 % av den sålda vikten under 2013/14, medan sammansatta gödselmedel (som innehåller minst två av de tre ovanstående näringsämnena) stod för resterande 41 %. Andelen enkla gödselmedel har varierat mellan som minst 48 viktprocent under gödselåret 1983/84, till som mest 65 viktprocent 1992/93.

Figur A. Fördelning av sålda gödselmedelstyper mellan 1983 och 2014

Enkla kvävegödsel och sammansatta NPK-gödsel utgjorde den absoluta huvuddelen av de sålda gödselmedlen. Medan de enkla kvävegödslen stod för 58 % av den totala sålda vikten, stod NPK-medlen för 39 %. Återstående 3 viktprocent bestod främst av andra sammansatta gödselmedel, samt i lägre grad av de enkla fosfor-, kalium- och svavelgödslen (tabell 1 & 2).

Försäljningen av enkla kvävegödsel ökade med 20 % mellan gödselåren 2012/13 och 2013/14. Ökningen berodde i huvudsak på en ökad försäljning av medel med 24–30 % och 15–16 % kvävehalt. Bland de enkla kvävegödslen utgjorde gödselmedel med ett viktmässigt kväveinnehåll på 24–30 % knappt 84 % av försäljningen , medan gödsel med 15–16 % kväveinnehåll stod för drygt 11 %, och medel med 32–38 % kväve för 4 % av den sålda vikten.

Det enkla fosforgödslet bestod under gödselåret 2013/14 till 96 % av P 20 superfosfat. Försäljningen av enkelt kaliumgödsel minskade med 55 % jämfört med 2012/13 och var i nivå med genomsnittet för de fem föregående gödselåren. Det enkla kaliumgödslet bestod till 98 % av medel med 50 viktprocent kalium. Av den förhållandevis blygsamma mängden rent svavelgödsel som såldes under 2013/14 bestod över 99 % av medel med 12–13 viktprocent svavel.

Knappt 94 % av de sammansatta medlen som såldes under gödselåret 2013/14 var NPK-gödsel med olika sammansättning. Totalt såldes 292 885 ton NPK-gödsel, 21 % mer än genomsnittet för de fem före­gående åren. Tre grupper NPK-gödsel står vardera för en ungefärlig femtedel av den totala sålda mängden NPK-gödsel. De tre grupperna utgörs av medel med 24–25 eller 27–28 % N, 2–4 % P och 4–6 % K samt 20–22 % N, 3–4 % P och 9–10 % K (figur B, tabell 2). De olika NPK-gödslens andel av försäljningen har varierat påtagligt över tid, men har förblivit relativt konstant under de senaste 3 gödselåren.

Figur B. Försäljningsandel av olika NPK-gödsel 2003–2013

Försäljningen av NP-gödsel uppgick till 5 615 ton 2013/14, en minskning med 39 respektive 40 % jämfört 2012/13 och genomsnittet för de fem föregående åren. Andelen medel med 11–12 % N och
22–27 % P ökade från 76 till 98 % av de sålda medlen mellan 2012/13 och 2013/14. Gödselmedel med
20–27 % N och 2–5 % P minskade tvärtom till mindre än 1 % under 2013/14 efter att ha uppgått till 19 % året innan (tabell 2).

Mängden sålda PK-gödsel var 25 % högre under 2013/14 jämfört med närmast föregående gödselår. Försäljningen av PK-gödsel dominerades helt av medel med fosfor- och kaliumandelar om 11 respektive 21 viktprocent, som utgjorde drygt 99 % av den totala sålda mängden.

Den uppmätta försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling uppgick 2013/14 till 25 500 ton, en minskning med 10 % jämfört med året innan och med 5 % jämfört med genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren (tabell 2). Eftersom det är oklart om all försäljning omfattas av statistiken, bör dessa uppgifter betraktas som osäkra.

Försäljningen av gödselmedel påverkas av många faktorer, såsom mängden åkermark, gödselpris, grödsammansättning och gödseloptimeringar (med avseende på avkastning, pris och näringsförluster). Som jämförelse minskade arealen åkermark med 6 % mellan åren 1995 och 2014. Under samma period ökade priset på gödnings- och jordförbättringsmedel med 52 % (ej inflations­justerat).

Näringsinnehåll

Den totala mängden kväve i alla sålda gödselmedel under gödselåret 2013/14 var 181 090 ton, medan motsvarande mängd för fosfor, kalium och svavel var 12 067, 26 067 respektive 24 241 ton (tabell 3). Den sålda mängden N ökade med 12 % jämfört med föregående år, medan försäljningen av övriga närings­ämnen förblev i princip oförändrad. I jäm­förelse med genomsnittet för de fem närmast föregående gödsel­åren ökade mängden sålt N med 15 %, medan mängderna P, K och S ökade med vardera 19–20 % (tabell 5).

Av den totala mängden kväve såldes 63 % i enkla kvävegödselmedel, som hade en genomsnittlig kvävehalt om 26 %, medan samma halt i de sammansatta gödselmedlen som innehöll kväve uppgick till 22 %. För fosfor och kalium återfanns den absoluta majoriteten – 98 respektive 91 % – av den sålda näringen i sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel (tabell 3–5).

Den genomsnittliga halten fosfor i de sammansatta gödsel där fosfor ingick var 3,9 %. För kalium var den genomsnittliga halten knappt 50 % i enkla gödselmedel och 7,7 % i de sammansatta medel som innehöll just kalium. Av den totala mängden sålt svavel återfanns 60 % i enkla gödselmedel, framför allt i enkla kvävegödsel. Av de återstående 40 procenten fanns den absoluta majoriteten i NPK-gödsel.