STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:04

 

Försäljning av mineralgödsel 2016/17

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Försäljning av mineralgödsel
Näringsinnehåll

Bra att veta

Den här statistikrapporten beskriver försäljningen av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk i Sverige under ”gödselåret” 2016/17, det vill säga mellan den 1 juli 2016 och den 30 juni 2017. Statistiken redo­visar sålda mängder gödsel uppdelat på olika typer av gödselmedel, men också rena mängder av närings­ämnena kväve, fosfor, kalium och svavel (N, P, K och S). För att kunna få en relativ bild av 2016/17 års försäljning visas också jämförbara data för tidigare gödselår, som längst tillbaka till 1983/84.

Det är viktigt att hålla i åtanke att de resultat som visas här gäller försäljningen av mineralgödsel, vilket inte är direkt jämförbart med användningen, även om försäljning och användning har skiljt sig åt med mindre än 10 % under det senaste decenniet. Det är också viktigt att veta att termen ”mineralgödsel” inte in­kluderar stallgödsel.

Eftersom användningen av mineralgödsel påverkas av många faktorer, kan variationer i försäljningen ha många orsaker. Användningen styrs bland annat av arealen utnyttjad åkermark, tillväxtförhållanden, grödsammansättning, förväntad avkastning, odlingsform och gödselpris. I jämförelse med genomsnittet för de fem föregående åren var arealen åkermark 1 % mindre 2017, medan avkastningen (hektarskörden) för höstvete var 6 % högre och priset på gödnings- och jordförbättringsmedel var 7 % lägre (nominella priser).

Försäljning av mineralgödsel

Den totala svenska försäljningen av mineralgödsel uppgick till 842 959 ton under gödselåret 2016/17, vilket var 16 % högre än den genomsnittliga försäljningen under de fem närmast föregående åren och den högsta sedan gödselåret 2003/04 (figur A, tabell 1).

Enkla gödselmedel (som enbart innehåller ett av de tre näringsämnena kväve, fosfor eller kalium) stod för 62 % av den sålda vikten under 2016/17, medan sammansatta gödselmedel (som innehåller minst två av de tre ovanstående näringsämnena) stod för resterande 38 %. Andelen enkla gödselmedel har varierat mellan som minst 48 viktprocent under gödselåret 1983/84, till som mest 65 viktprocent under 1992/93.

 

Figur A. Fördelning av sålda gödselmedelstyper mellan 1983 och 2017

Figur A

 

Enkla kvävegödsel och NPK-gödsel utgjorde drygt 95 % av de sålda gödselmedlen. Medan de enkla kvävegödslen stod för 61 % av den totala sålda vikten, stod NPK-medlen för 34 %. Återstående knappa 5 viktprocent bestod främst av sammansatta NP- och PK-gödsel (tabell 1 & 2).

Försäljningen av enkla kvävegödsel uppgick till 524 732 ton under 2016/17, vilket var 23 % högre än genomsnittet för de föregående fem åren och 10 % högre än 2015/16. Bland de enskilda typerna av gödselmedel utgjorde medel med 24–30 % kvävehalt den största andelen om 80 %, följt av medel med 15–16 % kvävehalt som utgjorde 14 % av den totala sålda mängden enkla kvävegödsel.

Försäljningen av enkelt fosforgödsel bestod under gödselåret 2016/17 till 95 % av P 20 superfosfat, medan försäljningen av enkelt kaliumgödsel till 61 % bestod av medel med 50 viktprocent kalium och till 38 % av medel med 12 viktprocent kalium. Av den förhållandevis blygsamma mängden rent svavelgödsel som såldes under 2016/17 bestod 83 % av medel med 13 viktprocent svavel.

Drygt 90 % av de sammansatta medlen som såldes under gödselåret 2016/17 var NPK-gödsel med olika sammansättning. Totalt såldes 286 891 ton NPK-gödsel, vilket var 4 % högre än genomsnittet för de fem före­gående åren och i linje med den sålda mängden 2015/16. De olika NPK-gödslens andel av försäljningen har varierat påtagligt över tid, men har varit ganska likartad under de senaste fyra gödselåren (figur B, tabell 2).

 

Figur B. Försäljningsandel av olika NPK-gödsel 2003–2017

 

Försäljningen av NP-gödsel uppgick till 13 733 ton under 2016/17, en ökning med hela 48 % jämfört med gödselåret 2015/16 och 76 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Drygt 98 % av de sålda NP-gödslen utgjordes av medel med 11–12 viktprocent kväve och 22–27 viktprocent fosfor (tabell 2).

Mängden sålda PK-gödsel var 14 450 ton under gödselåret 2016/17, vilket var 5 % högre än 2015/16 och 39 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Försäljningen av PK-gödsel bestod i princip helt av medel med fosfor- och kaliumandelar om 11 respektive 21 viktprocent, som utgjorde mer än 99 % av den totala sålda mängden.

Den uppmätta försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling uppgick 2016/17 till 30 062 ton, vilket var 6 % högre än genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren (tabell 2). Eftersom det är oklart om all försäljning fångats upp i statistiken, bör dessa uppgifter betraktas som osäkra. Man ska också vara medveten om att vissa av dessa gödselmedel också används inom den konventionella odlingen.

Näringsinnehåll

Den totala mängden kväve i alla sålda gödselmedel under gödselåret 2016/17 var 198 460 ton, medan motsvarande mängd för fosfor, kalium och svavel var 14 381 ton, 27 511 ton respektive 28 462 ton (tabell 3). Den sålda mängden N var 15 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren, medan försäljningen av P, K och S var 20 %, 10 % respektive 18 % högre (tabell 5).

Av den totala mängden kväve såldes knappt 67 % i enkla kvävegödselmedel, som hade en genomsnittlig kvävehalt om 26 %, medan 32 % av den totala kvävemängden såldes i NPK-medel, som hade en genomsnittlig kvävehalt på 22 %. För fosfor och kalium återfanns 99 respektive 91 % av den sålda näringen i sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel (tablå A, tabell 3–5).

 

Tablå A. Enskilda näringsämnens fördelning i olika sålda gödseltyper

Gödseltyp

Kväve

Fosfor

Kalium

Svavel

Enkla gödselmedel

66,8 %

1,4 %

9,5 %

64,4 %

NPK-gödselmedel

32,0 %

66,0 %

77,5 %

34,6 %

Övriga sammansatta gödselmedel

1,2 %

32,6 %

13,0 %

1,0 %

Totalt

100 %

100 %

100 %

100 %

 

Den genomsnittliga halten fosfor i de sammansatta gödsel där fosfor ingick var 4,5 %, att jämföra med 4,1 % gödselåret 2015/16. För kalium var den genomsnittliga halten drygt 35 % i enkla gödselmedel och 8,2 % i sammansatta medel med kaliuminnehåll. Av den totala mängden sålt svavel återfanns 64 % i enkla gödselmedel, framför allt i enkla kvävegödsel, medan 35 % återfanns i NPK-gödsel.