STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:04

 

Försäljning av mineralgödsel 2016/17

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Omfattning och framställning
Annan statistik

Omfattning och framställning

Statistiken redovisar försäljningen av mineralgödsel och gödselmedel godkända för ekologisk odling till yrkesmässigt jord- och trädgårdsbruk i Sverige under perioden 1 juli 2016 till och med 30 juni 2017. Data samlades in genom en frivillig enkätundersökning till alla kända tillverkare, importörer och återförsäljare av ovan nämnda gödseltyper. I enkäten efterfrågades importerad eller tillverkad mängd av enskilda gödselmedel, den länsvisa försäljningen, samt gödselmedlens sammansättning med avseende på kväve-, fosfor-, kalium- och svavelinnehåll, samt i förekommande fall kadmiumhalt. I årets undersökning samlades data in från drygt 30 företag, av vilka ett fåtal var dominanta och stod för mer än 95 % av den totala försäljningen. Den slutliga statistiken baseras – efter rensning av dubbelredovisning orsakad av många försäljningsled – på data från ett femtontal företag.

Vissa företag som tidigare redovisat import av gödselmedel till Sverige har inte kunnat nås, eller har inte velat redovisa sin försäljning i årets undersökning, varför statistiken i viss mån kan underskatta den totala försäljningen. Med dessa företags tidigare försäljning i åtanke, torde denna underskattning dock vara försumbar. I den mån direktimport av gödselmedel förekommer vid sidan av de officiella kanalerna, redovisas denna inte i statistiken. I utredningen ”Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?” (SOU 2003:9) uppskattades sådan illegal införsel till knappt 5 % av den totala försäljningen.

Annan statistik

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2016/17, MI 30 SM 1801

Gödselmedel i jordbruket 2015/16, MI 30 SM 1702

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2013, MI 40 SM 1501

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2012, MI 30 SM 1303

Jordbruksmarkens användning 2017. Slutlig statistik, JO 10 SM 1703

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017. Slutlig statistik, JO 16 SM 1801